Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 feb 2021

Procesbevillingsnævnet

Terrorsag om indkøb af droneudstyr til Islamisk Stat

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2021 meddelt tre tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2020 (S-3693-19).

På baggrund af en længerevarende efterforskning, herunder blandt andet en agentoperation, hvor PET samarbejdede med to ejere af en droneforretning, blev tre personer anholdt og sigtet i den såkaldte ”drone-sag”.

De tre personer blev tiltalt i sagens forhold 1 for medvirken til forsøg på terror, jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 23, jf. § 21. Forholdet vedrørte indkøb og videreformidling til Islamisk Stat af hobbyfly og droner og yderligere udstyr, som efter tiltalen skulle anvendes i forbindelse med kamphandlinger mod Islamisk Stats modstandere. 

To af de tre personer blev i sagens forhold 2 tiltalt for medvirken til terrorisme jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 23. Forholdet vedrørte indkøb af Go Pro-kameraer, som efter tiltalen senere blev anvendt til rekognoscering i forbindelse med et konkret angreb på en base i Syrien, hvor flere personer blev dræbt.

I begge forhold nedlagde anklagemyndigheden en subsidiær påstand om domfældelse efter straffelovens § 114 e om fremme af en terrorvirksomhed.

Byretten dømte de tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 114 e

Byretten fandt, at de tiltalte for så vidt angår begge forhold var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 114 e. Byretten udtalte, at tiltalen i forhold 1 ikke angik medvirken til konkrete terrorhandlinger, men generel bistand til Islamisk Stats aktiviteter i Syrien og Irak. I sagens forhold 2 fandt byretten det ikke bevist, at de tiltalte havde forsæt til at medvirke til en bestemt terrorhandling.

De to tiltalte blev idømt fængselsstraffe på henholdsvis 2 år og 6 måneders samt 3 år og 6 måneder. Den tredje tiltalte blev idømt 4 års fængsel, og han blev som tyrkisk statsborger udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten dømte en af de tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 114

For så vidt angår to af de tiltalte stadfæstede landsretten byrettens bevisbedømmelse og subsumeringen under straffelovens § 114 e.

Landsretten fandt imidlertid én af de tiltalte skyldig i medvirken til forsøg på terror, jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 23, jf. § 21, for så vidt angår en del af sagens forhold 1. Landsretten udtalte, at ansøger for så vidt angår seks termiske kameraer havde en sådan viden om Islamisk Stats anvendelse af droner til blandt andet angrebsformål, at han i hvert fald anså det som overvejende sandsynligt, at kameraerne af Islamisk Stat ville blive anvendt på droner i forbindelse med angreb eller forberedelse af sådanne angreb, der havde til formål at dræbe eller udøve grov vold.

Landsretten skærpede straffene for de to tiltalte, der således blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år samt 4 år og 6 måneder. Straffen for den tredje tiltalte blev skærpet til fængsel i 8 år og med en stadfæstelse af afgørelsen om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00683, j.nr. 20/00695 og j.nr. 20/00699.