Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 feb 2021

Procesbevillingsnævnet

Afgørelser i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en borger og et selskab tilladelse til kære til Østre Landsret af henholdsvis en beslutning om at afvise genoptagelse af en fildelingssag og fem kendelser om at afvise fogedsager, der udspringer af fildelingssager, fra to forskellige byretter.

Procesbevillingsnævnet har desuden den 12. februar 2021 meddelt selskabet afslag på tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om søgsmålskompetence, der er afsagt af Østre Landsret.

Beslutning om afvisning af genoptagelse

Procesbevillingsnævnet har i medfør af retsplejelovens § 389 a meddelt en borger tilladelse til kære til Østre Landsret af en beslutning, der er truffet af en byret om afvisning af genoptagelse af en fildelingssag.

I sagen, som omhandlede erstatningsansvar i forbindelse med påstået download og deling af en pornofilm, var borgeren ved en udeblivelsesdom af 23. september 2019 dømt til at skulle betale 7.500 kr. til et selskab. Ved en fejl fra byrettens side blev dommen ikke publiceret til ansøger på sagsportalen.

Efter modtagelsen af en betalingsanmodning i efteråret 2020 fra selskabet anmodede borgeren den 27. oktober 2020 byretten om genoptagelse af sagen under henvisning til, at selskabet efter borgerens opfattelse ikke havde haft søgsmålskompetence. Borgeren gjorde i denne forbindelse blandt andet gældende, at han ikke var blevet bekendt med udeblivelsesdommen førend modtagelsen af betalingsanmodningen.

I forbindelse med byrettens behandling af genoptagelsesanmodningen blev en anmodning fra byretten til selskabet om eventuelle bemærkninger til genoptagelsesspørgsmålet ikke afsendt.

Byretten genoptog herefter ved en retsbog af 17. november 2020 sagen.

Efter modtagelsen af byrettens beslutning om genoptagelse protesterede selskabet imod sagens genoptagelse under henvisning til, at anmodningen om genoptagelse var indgivet senere end 1 år efter dommens afsigelse, og at 1 års-fristen fristen var absolut.

Ved en fornyet beslutning af 2. december 2020 bestemte byretten, at borgerens anmodning om genoptagelse skulle afvises under henvisning til, at 1 års-fristen i retsplejelovens § 367, stk. 1, var udløbet, og at byretten beklageligvis havde overset dette.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/03164.

Kendelser om afvisning af fogedsager

Procesbevillingsnævnet har desuden i medfør af retsplejelovens § 584, stk. 2, meddelt selskabet tilladelse til kære til Østre Landsret af fem kendelser, der er afsagt af en fogedret om afvisning af fem udlægsbegæringer fra selskabet i fem sager.

Selskabet havde på baggrund af en række udeblivelsedomme,hvor borgere var blevet dømt til at betale selskabet 7.500 kr. for ophavsretlige krænkelser af spillefilm og pornofilm, indleveret udlægsbegæringer til fogedretten. I udlægsbegæringerne anmodede selskabet fogedretten om bistand til at indkræve et beløb fra borgerne i henhold til udeblivelsesdommene.

Ved fem kendelser af 11. december 2020 afviste fogedretten at fremme udlægsbegæringerne navnlig under henvisning til, at udeblivelsesdommene var forkerte og nulliteter, blandt andet fordi det efter afsigelsen af udeblivelsesdommene havde vist sig, at selskabet ikke havde haft søgsmålskompetence. I den forbindelse henviste fogedretten blandt andet til, at Østre Landsret ved flere domme af 8. april 2020 havde afvist lignende sager fra selskaber under henvisning til manglende søgsmålskompetence.

Sagerne er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/00516 m.fl.

Kendelse om søgsmålskompetence

Procesbevillingsnævnet har endvidere i medfør af retsplejelovens § 392, stk. 3, meddelt selskabet afslag på en ansøgning om kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret om søgsmålskompetence i en fildelingssag, der angik en dansk spillefilm.

Procesbevillingsnævnet havde tidligere ved en afgørelse af 24. september 2020 meddelt selskabet tilladelse til at indbringe byrettens afgørelse om afvisning grundet manglende søgsmålskompetence for Østre Landsret.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af aftalegrundlaget mellem selskabet og rettighedshaveren til filmen, at selskabet ikke havde godtgjort, at de havde søgsmålskompetence til at føre sagen mod borgeren i eget navn. På den baggrund stadfæstede landsrettens byrettens kendelse herom.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/03492.