Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

16 nov 2021

Procesbevillingsnævnet

Rekonstruktørs habilitet

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2021 (B-65-21).

Et kraftvarmeværk indgav i december 2020 begæring om rekonstruktion. Forinden indgivelsen af begæringen, havde kraftvarmeværket med bistand fra en større advokatvirksomhed, herunder advokat A, i løbet af 2020 forsøgt at genforhandle to kontrakter med kraftvarmeværkets to væsentligste kunder, et varmeværk og et fjernvarmeselskab, hvilket imidlertid mislykkedes.

På et møde i skifteretten i december 2020 tog skifteretten stilling til spørgsmålet om kraftvarmeværkets insolvens og traf beslutning om at indlede rekonstruktion og beskikke advokat A som rekonstruktør. På et møde i skifteretten i januar 2021 blev rekonstruktionsplanen gennemgået, og der blev blandt andet behandlet en indsigelse om advokatens habilitet, som tidligere var blevet rejst af varmeværket og fjernvarmeselskabet.

Skifteretten fandt, at advokaten ikke var inhabil

Skifteretten bemærkede, at advokat A ikke kunne anses for inhabil, selvom han havde bistået kraftvarmeværket under rekonstruktion med forhandlinger med henblik på at undgå rekonstruktion. Skifteretten udpegede i forlængelse heraf en yderligere rekonstruktør, advokat B, idet det efter sagens beskaffenhed fandtes påkrævet. Rekonstruktionsplanen blev herefter vedtaget.

Varmeværket og fjernvarmeselskabet var utilfredse med en række af de beslutninger, der blev truffet på mødet i januar 2021, og kærede derfor disse beslutninger til Østre Landsret. Kæremålet drejede sig navnlig om rekonstruktionens indledning, en af fordringshavernes stemmeret og advokat A’s habilitet. 

Landsretten fandt at advokaten var inhabil

Landsretten lagde til grund, at kollegaer til advokat A havde bistået kraftvarmeværket med rådgivning i forbindelse med det genforhandlingsforløb, der fra sommeren 2020 var med varmeværket og fjernvarmeselskabet. Hertil lagde landsretten til grund, at advokat A i al fald i den sidste tid før rekonstruktionen tog del i disse forhandlinger. Desuden havde en kollega til advokat A fungeret som rådgiver for den registrerede ejer af kraftvarmeværket; en virksomhed ejet af to kommuner. Det var hertil ubestridt, at advokat A havde deltaget i et kommunalbestyrelsesmøde i den ene af kommunerne og havde rådgivet kommunen i forbindelse med rekonstruktionen. Landsretten fandt blandt andet under disse omstændigheder, at advokat A ikke opfyldte habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238, stk. 1, hvorfor han ikke kunne handle som rekonstruktør i sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/07376.