Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

22 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Syn og skøn under ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2021 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2020 (B-1108-18 og B-1109-18).

To købere af en lejlighed anlagde sag mod ejendommens ejerforening som følge af påståede mangler i form af svampe- og fugtskader. Under byrettens behandling af sagen nedlagde køberne en række påstande, herunder påstand om betaling af erstatning. Erstatningen skulle svare til den værdiforringelse, som manglerne medførte. Byretten frifandt ejerforeningen for erstatningspåstanden med henvisning til, at køberne ikke havde godtgjort værdien af forringelsen. De to købere ankede byrettens dom til landsretten.

Landsretten tillod ikke syn og skøn

Under ankesagens forberedelse begærede de to købere udmeldelse af syn og skøn til belysning af den påståede værdiforringelse. Begæringen blev fremsat i ankestævningen og i senere processkrifter. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at begæringen var fremsat sent under forberedelsen og under anken, og at det havde været hensigten med reglerne om syn og skøn, at spørgsmålsstillelsen så vidt muligt skulle afklares i byretten med mulighed for et supplerende spørgetema i anken. Henset til det sene tidspunkt for begæringens fremkomst, herunder at begæringen var fremsat på et sent tidspunkt under ankesagens forberedelse, fandt landsretten, at begæringen om syn og skøn om værdiforringelsen ikke skulle tages til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00747.