Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Yderligere forlængelse af foranstaltning i to år

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en foranstaltningsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Vestre Landsret den 31. marts 2020 (S–2433–19).

Den 69-årige mand blev i 2012 idømt en foranstaltningsdom med en længstetid på fem år for flere forskellige overtrædelser af blandt andet straffelovens § 266 om trusler og overtrædelse af et tidligere meddelt tilhold. Længstetiden blev i 2018 forlænget med to år.

Anklagemyndigheden indbragte på ny spørgsmålet om forlængelse af længstetiden for domstolene i udgangen af 2019 med påstand om yderligere forlængelse af foranstaltningen i to år. Den foranstaltningsdømte påstod ophævelse af foranstaltningen.

Byretten forlængede foranstaltningen med to år

Til brug for byrettens behandling af sagen indhentede anklagemyndigheden en udtalelse fra den foranstaltningsdømtes behandlende overlæge. I udtalelsen blev det anbefalet, at foranstaltningen ikke skulle ophæves blandt andet henset til, at den foranstaltningsdømte ikke ville samarbejde omkring nødvendig antipsykotisk medicinsk behandling og til, at der særligt i perioder med tvangsmedicinering var høj risiko for, at den foranstaltningsdømte ville begå ny ligeartet kriminalitet.

Ved byrettens kendelse af 8. november 2019 blev det besluttet at længstetiden skulle forlænges yderligere med to år. Byretten fandt, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde en forlængelse af længstetiden. Byretten lagde vægt på de lægelige oplysninger, herunder at der ville være høj risiko for, at den foranstaltningsdømte ville begå ny kriminalitet, såfremt han ikke blev medicineret, og at en forlængelse af længstetiden var nødvendig ud fra kriminalitetsforebyggende hensyn. Byretten fandt ikke, at proportionalitetshensyn var til hinder for en yderligere forlængelse af længstetiden.

Den foranstaltningsdømte kærede kendelsen til Vestre Landsret med påstand om ophævelse af foranstaltningen.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse under henvisning til de grunde, der var anført i byrettens kendelse. Landsretten fandt heller ikke, at proportionalitetshensyn kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0113.