Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

22 sep 2020

Procesbevillingsnævnet

Om dansk straffemyndighed ved overtrædelse af reglerne om transport af dyr

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en tysk virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. maj 2020 (S-0977-19).

En tysk virksomhed blev tiltalt for overtrædelse af reglerne om beskyttelse af dyr under transport ved som arbejdsgiver for en ungarsk chauffør at have været ansvarlig for planlægningen og udførelsen af en transport af 600 grise fra Danmark til Italien, da transporten havde en varighed på mere end de tilladte 24 timer.

Byretten fandt, at der var dansk straffemyndighed og idømte virksomheden en bøde på 68.000 kr.

Byretten fandt, at reglerne om beskyttelse af dyr under transport ikke kunne anses for territorialt begrænset i forhold til den i sagen omhandlede dyretransport, der blev påbegyndt i Danmark. Med denne begrundelse fandt byretten, at der var dansk straffemyndighed og henviste til straffelovens § 8, nr. 3. Byretten idømte virksomheden en bøde på 68.000 kr.

Virksomheden ankede byrettens dom til Vestre Landsret og gjorde navnlig gældende, at der ikke var dansk straffemyndighed efter straffelovens § 8, nr. 3.

Landsretten fandt ligeledes, at der var dansk straffemyndighed men forhøjede bødestraffen

Landsretten anførte, at det efter forarbejderne til straffelovens § 8, nr. 3, er en forudsætning for dansk straffemyndighed, at tiltalte har eller har haft en vis tilknytning til Danmark. Landsretten lagde herefter navnlig vægt på, at transporten blev udført fra Danmark, at chaufføren afhentede grisene i Danmark, samt af den tiltalte virksomhed tidligere var straffet gentagne gange for lignende forhold i Danmark. På denne baggrund havde den tyske virksomhed den fornødne tilknytning til Danmark, hvorfor betingelserne for dansk straffemyndighed var opfyldt. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bødestraffen blev forhøjet til 82.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0179