Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 aug 2020

Procesbevillingsnævnet

Sag om gæsteprincippet

Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2020 meddelt en ejer af en ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2020 (BS-5280/2020).

I 2019 kontaktede ejeren af en ejendom sin grundejerforening, idet han ønskede at fjerne de synlige installationer i hans ejendom, der forsynede en række tilstødende ejendomme i samme grundejerforening med el, tv- og internetsignal. Ledningerne var installeret i ejendommen forud for hans overtagelse af ejendommen i 1990’erne, og der fandtes ingen skriftlige aftaler eller tinglyste deklarationer vedrørende ledningernes tilstedeværelse. Ejeren foreslog, at grundejerforeningen kunne grave installationerne ned uden for hans ejendom, hvilket grundejerforeningen imidlertid ikke indvilligede i. Da parterne ikke kunne nå til enighed, afbrød ejeren ad flere omgange forsyningerne. Herefter anlagde grundejerforeningen sag mod ejeren af ejendommen med påstand om, at han skulle forbydes at afbryde forsyningerne. Borgeren nedlagde påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Byretten nedlagde ikke forbud

Byretten fandt efter bevisførelsen, at grundejerforeningen hverken havde sandsynliggjort eller godtgjort, at de havde den ret, som de søgte beskyttet ved forbuddet.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

Grundejerforeningen kærede sagen til landsretten. Da borgeren kort forinden delvist havde afbrudt strømforsyningen til en række tilstødende ejendomme, nedlagde grundejerforeningen for landsretten både påstand om påbud i forhold til genetablering samt gentog sin påstand om forbud mod at afbryde forsyningerne. Ansøger nedlagde påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse af byrettens kendelse.

Landsretten fandt, at det såkaldte gæsteprincip, hvorefter en ledningsejer som ”gæst” på ledningsværtens anmodning skal bekoste en flytning af ledningerne, ikke fandt anvendelse i sagen. Landsretten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at den foretagne kabelføring til el og til tv- og internetsignal måtte anses for udført i fælles interesse til gavn for alle beboere, og at der derfor ikke indgik det samme gavemoment, som når gæsteprincippet fandt anvendelse. Derimod fandt landsretten det sandsynliggjort, at en afbrydelse af el samt af tv- og internetsignal stred mod grundejerforeningens medlemmers ret, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1. Herefter og da de øvrige betingelser i retsplejelovens § 413 og § 414 for at meddele forbud og påbud var opfyldt, tog landsretten grundejerforeningens påstande til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0219.