Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets kompetence i en fogedsag

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2020 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. maj 2020. (B-212-20).

I november 2019 blev der foretaget pantefogedudlæg i borgerens ejendom vedrørende en restance på 8.374,34 kr. for manglende betaling af renovationsudgifter til kommunen. Borgeren fremsatte på udlægsforretningen indsigelser mod udlæggets foretagelse, og disse indsigelser blev af pantefogeden videresendt til fogedretten. I fogedretten nedlagde borgeren påstand om, at sagen blev afvist, hvilket fogedretten forstod således, at en afvisning skulle medføre, at pantefogedudlægget blev ophævet. Borgeren gjorde blandt andet gældende, at de formelle betingelser for at foretage pantefogedudlægget ikke havde været iagttaget.

Fogedretten tog ikke anmodningen om afvisning til følge

Fogedretten fandt, at de formelle betingelser for at foretage pantefogedudlægget havde været opfyldt. Fogedretten bestemte herefter, at borgerens anmodning om at afvise sagen ikke skulle tages til følge, og at sagen skulle udsættes med henblik på indkaldelse til et nyt møde.

Borgeren ønskede at kære denne kendelse og blev i den forbindelse vejledt af fogedretten om, at afgørelsen kunne kæres direkte til landsretten. I sit kæreskrift til landsretten nedlagde borgeren påstand om, at fogedrettens kendelse blev ophævet. Borgeren henviste i kæreskriftet blandt andet til en anden landsretssag med en meget lignende problemstilling, som var blevet admitteret af landsretten og afgjort ved kendelse få uger forinden, men som borgeren endnu ikke havde set indholdet af.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten fandt, at fogedrettens afgørelse ikke havde karakter af en i forhold til udlægget selvstændig afgørelse, og at afgørelsen derfor ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 584, stk. 2. Landsretten lagde herved vægt på, at fogedrettens afgørelse angik en anmodning om at afvise det foretagne pantefogedudlæg på 8.374,34 kr., således at udlægget blev ophævet. Da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå, afviste landsretten herefter kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0211.