Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Part, der havde fri proces, pålagt at erstatte statskassens udgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2020 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. april 2020 (B-33-20).

I november 2016 indgav kvinden anmodning om separation, og hun anmodede skifteretten om bistand til bodelingen. Skifteretten meddelte kvinden fri proces til bodelingssagen, ligesom skifteretten beskikkede en advokat for kvinden i medfør af ægtefælleskiftelovens § 23. I januar 2017 blev sagen henvist til bobehandler.

I oktober 2019 genoptog parterne samlivet, hvilket kvindens beskikkede advokat meddelte skifteretten, der afsluttede sagen.

Skifteretten bestemte, at kvinden skulle erstatte statskassens udgifter ved den fri proces

Skifteretten traf herefter beslutning om sagsomkostninger.

I den forbindelse bestemte skifteretten, at kvinden, der havde fri proces, endelig skulle erstatte statskassens udgifter ved den fri proces, jf. retsplejelovens § 332, stk. 2, da parterne havde genoptaget samlivet, og da der derefter ikke var udarbejdet en boopgørelse.

Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse

Landsretten anførte blandt andet, at kvinden havde haft en ikke ubetydelig indflydelse på bobehandlingens indledning og forløb samt på, at behandlingen endte uden en boopgørelse. Herefter, og da kvindens advokat var beskikket i medfør af ægtefælleskiftelovens § 23, fandt landsretten efter en vurdering af kvindens forhold, at det var mere nærliggende, at hun end statskassen skulle bære sagens omkostninger, uanset den meddelte fri proces.

Landsretten tiltrådte derfor, at kvinden endeligt skulle erstatte statskassens udgifter ved den fri proces, jf. retsplejelovens § 332, stk. 2, idet landsretten bemærkede, at det forhold, at kvindens bodel var oplyst til at udgøre 0 kr., ikke kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0277.