Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 jul 2020

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2020.

En person med bandetilknytning blev tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, jf. straffelovens § 192 a, og drabsforsøg begået i forening med en anden, jf. straffelovens § 237, jf. § 21.  I sagen blev den forurettede, der havde tilknytning til en anden bandegruppering, ramt af 6 skud i sin lejlighed, hvor han lå og sov, hvilket bragte vedkommendes liv i overhængende fare.

Anklagemyndigheden påstod de to forhold henført under straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben eller begås brandstiftelse. Anklagemyndigheden anførte i tiltalen, at lovovertrædelserne havde baggrund i en verserende konflikt mellem to grupperinger.

Byretten anvendte straffelovens § 81 a

Den tiltalte blev dømt for begge forhold, og byretten fandt det bevist, at drabsforsøget havde baggrund i en konflikt mellem to grupperinger, hvor der blev anvendt skydevåben. Byretten henførte derfor de nævnte forhold under straffelovens § 81 a. Straffen blev fastsat til 12 års fængsel, idet nævningene lagde vægt på karakteren af drabsforsøget og den tiltaltes tidligere domme for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 192 a.

Landsretten anvendte ikke straffelovens § 81 a

Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet, men fandt ikke grundlag for at anvende strafskærpelsesbestemmelsen i  straffelovens § 81 a. Landsretten fandt det bevist, at drabsforsøget havde baggrund i en konflikt mellem to grupperinger, men fandt det derimod ikke bevist, at der som led i konflikten tidligere var anvendt skydevåben eller begået brandstiftelse. Straffen blev herefter nedsat til 8 års fængsel.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0119.