Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 aug 2020

Procesbevillingsnævnet

Om fremme af grønlandsk straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2020 (K 098/19).

Tiltalte i sagen var tiltalt for i 2018 at have tildelt en kvinde et knyt næveslag i ansigtet samt slået hende mindst to gange på benet med en tom ølkasse og i 2019 under udøvelse af vold at have voldtaget en kvinde i sin lejlighed, jf. den grønlandske kriminallovs § 88, 1. pkt. og § 77, stk. 1, nr. 1.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om behandling på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn uden længstetid med vilkår under udskrivelse. Tiltalte påstod frifindelse.

Ved straffesagens behandling i kredsretten afgav tiltalte og de to forurettede forklaring. Tiltalte nægtede sig skyldig i begge forhold. Der blev for så vidt angår voldtægtsforholdet desuden fremlagt en række DNA-beviser vedrørende voldtægtsforholdet, som dog ikke blev foreholdt tiltalte.

Endvidere blev der i kredsretten om tiltaltes personlige oplysninger fremlagt oplysning om, at han var omfattet af den personkreds, der er omtalt i den grønlandske kriminallovs § 156 (om sindssyge eller en lignede tilstand hos gerningsmanden på gerningstidspunktet).

Kredsretten fandt tiltalte skyldig i vold men frifandt tiltalte for voldtægt

Ved kredsrettens dom blev tiltalte fundet skyldig i vold men frifundet for voldtægt på bevisets stilling.

Kredsretten idømt tiltalte en behandlingsdom til anbringelse på psykiatrisk hospital med en længstetid på 3 år med vilkår under udskrivning.

Grønlands Landsret fandt tiltalte skyldig i både vold og voldtægt

Under ankesagen ved Grønlands Landsret blev hovedforhandlingen berammet til foretagelse i august 2019, hvor tiltalte udeblev.

Ankesagen blev efterfølgende berammet på ny til februar 2020, hvor tiltalte igen udeblev, idet han nu var indlagt på psykiatrisk afdeling i Danmark, hvorfra det blev vurderet, at han var for psykotisk til at deltage i hovedforhandlingen.

I forbindelse med hovedforhandlingen kontaktede landsretten telefonisk overlægen ved den psykiatriske afdeling, hvor tiltalte var indlagt, som blandt andet oplyste, at der var gode perspektiver for bedring af tiltaltes tilstand ved et længerevarende ophold på psykiatrisk hospital.

Anklagemyndigheden anmodede i forlængelse heraf om, at sagen blev fremmet uden tiltaltes tilstedeværelse, hvilket landsretten imødekom ved en beslutning af samme dato under henvisning til den grønlandske retsplejelovs § 555 og § 561, jf. § 451.

Herefter afgav begge forurettede supplerende forklaring for landsretten.

Ved Grønlands Landsrets dom af 5. februar 2020 blev tiltalte fundet skyldig i både vold og voldtægt.

Vedrørende voldsforholdet fandt landsretten også efter bevisførelsen for landsretten tiltalte skyldig.

I relation til voldtægtsforholdet fandt landsretten blandt andet under henvisning til tiltaltes manglende forklaring vedrørende nogle specifikke DNA-fund det for bevist, at han var skyldig i overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 77, stk. 1, nr. 1.

Landsretten idømte herefter tiltalte en behandlingsdom til anbringelse på psykiatrisk hospital uden længstetid.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0099.