Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 jul 2020

Procesbevillingsnævnet

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2020 meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2020. Landsrettens sagsnr., BS-29913/2018-VLR.

I forbindelse med udførelsen af en entreprise opstod der uenighed mellem en hovedentreprenør og en underentreprenør om udførelsen af arbejde med montering af korrugerede rør.

Underentreprenøren udtog stævning mod hovedentreprenøren med påstand om betaling af 742.668,75 kr.

Hovedentreprenøren nedlagde påstand om frifindelse og fremsatte et modkrav til selvstændig dom svarende til 664.131,77 kr.

Byretten tilkendte hovedentreprenøren sagsomkostninger svarende til 140.000 kr.

Ved dom af 26. april 2018 blev hovedentreprenøren frifundet for underentreprenørens påstand. Derudover fik hovedentreprenøren medhold i sin selvstændige påstand svarende til 544.956,77 kr.

Byretten bestemte, at underentreprenøren skulle betale sagsomkostninger til hovedentreprenøren med i alt 140.000 kr. Byretten lagde herved vægt på sagens resultat samt sagens omfang og forløb. Af beløbet på 140.000 kr. udgjorde beløbet til dækning af advokatudgift 72.249,22 kr.

Landsretten tilkendte hovedentreprenøren sagsomkostninger for begge retter svarende til 166.219,11 kr.

Landsretten nedsatte hovedentreprenørens erstatningskrav til 306.310 kr. og bestemte herefter, at underentreprenøren til hovedentreprenøren skulle betale sagsomkostninger for begge retter svarende til 166.291,11 kr.

Landsretten lagde ved fordelingen af sagsomkostningerne vægt på sagens omfang og forløb, herunder at der i byretten havde været afholdt syn og skøn.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0174.