Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 jul 2020

Procesbevillingsnævnet

Lejesag om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. februar 2020.

I en lejesag om det økonomiske opgør mellem en ikke-professionel udlejer og lejer efter lejers fraflytning af et boliglejemål fandt huslejenævnet, at udlejer var forpligtet til at tilbagebetale størstedelen af depositum. Huslejenævnet lagde blandt andet vægt på, at udlejers krav vedrørende en skade på en bordplade i køkkenet ikke var gjort rettidigt gældende, jf. 2-ugersfristen i lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer indbragte sagen for Ankenævnet for Huslejenævnene, der stadfæstede huslejenævnets afgørelse.

Boligretten dømte udlejer

Boligretten fandt, at udlejer var forpligtet til at tilbagebetale størstedelen af depositum. Byretten lagde blandt andet vægt på, at kravet vedrørende køkkenbordpladen var fremsat efter 2-ugersfristen, jf. lejelovens § 98, stk. 2.

Landsretten stadfæstede med supplerende begrundelse

Landsretten tiltrådte de af boligretten anførte grunde til, at udlejer ikke kunne gøre krav gældende vedrørende køkkenbordpladen, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Idet udlejer som noget nyt for landsretten havde gjort gældende, at kravet vedrørende køkkenbordpladen var et erstatningskrav, jf. lejelovens § 25, stk. 2, anførte landsretten desuden supplerende i begrundelsen, at der ikke i loven eller i forarbejderne, herunder forarbejderne til den seneste ændring af lejelovens § 98, jf. lov nr. 319 af 30. marts 2015, var holdepunkter for at antage, at lejelovens § 98, stk. 2, ikke skulle finde anvendelse i situationer, hvor en mangel på det lejede skyldtes, at lejer havde handlet culpøst, og udlejers krav derfor kunne anses som et erstatningskrav efter lejelovens § 25, jf. herved også landsrettens dom af 3. april 2017 refereret i TBB.2017.452Ø.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0094.