Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 jun 2020

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling indtil ankedom og proportionalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2020.

Tiltalte, der under byretssagen havde været varetægtsfængslet siden september 2018 under hensyn til unddragelsesfaren og kollusionsfaren, var ved byrettens dom i december 2019 idømt 2 år og 6 måneders fængsel (som en tillægsstraf) for sammen med en række medgerningsmænd at have fremmet virksomheden for en terrororganisation ved at have deltaget i indkøb af blandt andet hobbyfly, dronedele og kameraer for terrororganisationen. 

Anklagemyndigheden ankede dommen til domfældelse efter anklageskriftet og skærpelse. Den tiltalte blev herefter fængslet under anken i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, jf. § 769, stk. 1. Fængslingsfristen blev forlænget flere gange.

Hovedforhandlingen blev berammet til foretagelse i perioden juni til september 2020, hvorefter landsretten bestemte, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet indtil ankedom af hensyn til retshåndhævelsen. Landsretten fandt, at fortsat varetægtsfængsling frem til forventet domstidspunkt ikke stod i misforhold til den forventede retsfølge, uanset at hensynet til normalt prøveløsladelsestidspunkt indgik i proportionalitetsvurderingen. Landsretten henså herved blandt andet til karakteren af den kriminalitet, som den tiltalte ved byretten var fundet skyldig i og til at prøveløsladelse af den tiltalte, hvis han havde været under afsoning, som hovedregel ville have forudsat, at han havde deltaget i et program fastsat af kriminalforsorgen med henblik på at forebygge ny ligeartet kriminalitet, jf. straffelovens § 38, stk. 6, 2. pkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-26-0022.