Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 jun 2020

Procesbevillingsnævnet

Henvisning af sag om isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en skønsindstævnt virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. januar 2020.

I 2016 udbrød der brand i et byggemarked i Silkeborg. Brandtekniske undersøgelser pegede på, at en lampe muligvis var årsag til branden. Byggemarkedets forsikringsselskab anmodede derfor i 2019 om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn vedrørende lampen. Forsikringsselskabet indleverede anmodningen til Retten i Odense, da dette var skønsindstævntes hjemting. Lampen var forinden blevet flyttet til forsikringsselskabets adresse i Glostrup.

Skønsindstævnte, som havde solgt lampen til byggemarkedet, protesterede og anførte, at anmodningen om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn skulle være indgivet til Retten i Glostrup, jf. retsplejelovens § 343, stk. 1. Skønsindstævnte anførte endvidere, at byretten måtte afvise sagen, da der ikke er hjemmel i retsplejeloven til at henvise en sag om isoleret bevisoptagelse til en anden byret. Forsikringsselskabet anførte derimod, at en henvisning til den rette retskreds ville kunne ske med hjemmel i retsplejelovens § 248, stk. 2, da reglerne i retsplejelovens kapitel 22 om stedlig kompetence også finder anvendelse på bestemmelsen om isoleret bevisoptagelse.

Byretten henviste sagen til Retten i Glostrup

Byretten fandt, at eftersom genstanden for syn og skøn befandt sig i Glostrup Retskreds, skulle sagen henvises til Retten i Glostrup, jf. retsplejelovens § 248, stk. 2, jf. § 343.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Skønsindstævnte kærede byrettens kendelse til landsretten med påstand om, at sagen ikke skulle henvises til Retten i Glostrup, og at anmodningen om isoleret bevisoptagelse skulle afvises. Skønsindstævnte anførte til støtte herfor, at retsplejelovens § 248, stk. 2, ikke giver hjemmel til at henvise en anmodning om isoleret bevisoptagelse, som er blevet fremsat forkert over for retten i en forkert retskreds.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse og anførte, at landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0057.