Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

Partsedition i patentsag

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. marts 2020.

Virksomhed 1 indgav i 2013 to patentansøgninger til Det Europæiske Patentkontor. I 2017 anlagde virksomhed 2 en berettigelsessag mod virksomhed 1og gjorde gældende, at de var opfindere eller medopfindere til opfindelserne ifølge de to patentansøgninger. Således gjorde virksomhed 2 gældende, at virksomhed 1 havde fået oplysninger om opfindelserne fra virksomhed 2’s patentansøgninger, som havde fremgået af en patentovervågningsrapport, som virksomhed 1 havde modtaget oplysninger om og links til. Sagen ved Det Europæiske Patentkontor blev herefter sat i bero.

I juni 2019 frifandt Sø- og Handelsretten virksomhed 1, hvorefter virksomhed 2 ankede dommen til Østre Landsret. Under ankesagen anmodede virksomhed 2 om partsedition i form af blandt andet kopi af nogle mails, hvormed virksomhed 1’s medarbejdere havde modtaget patentovervågningsrapporten. Hvis der var mailgrupper, der havde modtaget disse mails, anmodede virksomhed 2 tillige om oplysninger om, hvilke medarbejdere der var omfattet af disse mailgrupper.

Landsretten tog ikke påstanden om edition til følge

Landsretten fandt, at påstanden om, at virksomhed 1 skulle oplyse, hvilke medarbejdere der var omfattet af bestemte mailgrupper, ikke angik fremlæggelse af dokumenter, eller hvad der kunne sidestilles hermed. Landsretten fandt på den baggrund, at det ikke i medfør af retsplejelovens § 298 kunne pålægges virksomhed 1 at fremkomme med disse oplysninger, hvorfor påstanden ikke blev taget til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0131.