Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

Om pressefotografs tilstedeværelse på ulykkessted

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en pressefotograf tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. januar 2020.

En pressefotograf var i arbejdsøjemed til stede på et ulykkessted efter en alvorlig færdselsulykke. På ulykkesstedet, der var afspærret med fem udrykningskøretøjer, var redningsmandskab beskæftiget med at tage sig af tilskadekomne personer. Pressefotografen fotograferede forskellige steder på ulykkesstedet, og fik i den forbindelse flere gange påbud om at flytte sig, hvilket pressefotografen ikke efterkom.

Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 4 (dagældende stk. 3) og beredskabslovens § 41, stk. 2, hvorefter enhver skal overholde afspærringer i forbindelse med en indsats og efterkomme politiets eller redningsberedskabets opfordring til at forlade det afspærrede område eller vejene hertil.

Byretten frifandt for overtrædelse af beredskabsloven

Byretten fandt, at pressefotografen ikke havde pligt til at forlade ulykkesstedet, selvom han havde fået påbud herom. Byretten lagde vægt på, at journalister generelt har en videre adgang til at gå tæt på et ulykkessted og bag en afspærring.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen for byretten.

Landsretten domfældte for overtrædelse af beredskabsloven

Landsretten lagde til grund, at udrykningskøretøjerne udgjorde afspærring af ulykkesstedet, at pressefotografen stod i vejen for redningsmandskabet, og at pressefotografen ikke efterkom påbuddene fra redningsmandskabet og politiet. Landsretten fandt dermed pressefotografen skyldig i overtrædelse af beredskabslovens § 41, stk. 2, men frifandt i øvrigt pressefotografen for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 4 (dagældende stk. 3). Landsretten fandt, at menneskerettighedskonventionens artikel 10, stk. 1, om retten til ytringsfrihed, ikke kunne føre til et andet resultat, ligesom landsretten ikke fandt grundlag for at lade straffen bortfalde. Landsretten udmålte herefter straffen til en bøde på 3.000 kroner.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0041