Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2020 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. januar 2020.

En tidligere ustraffet mand afsonede en straf på 3 års fængsel for forsøg på overfaldsvoldtægt og andet seksuelt forhold end samleje. Forholdet var efter mandens egne oplysninger begået i påvirket tilstand, og han kunne ikke huske episoden.

Den 6. september 2019 traf Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om at meddele manden afslag på prøveløsladelse efter afsoning af to tredjedele af straffetiden. Afslaget var begrundet i, at der var en væsentlig risiko for, at manden ville begå ny kriminalitet, som ikke er bagatelagtig. Direktoratet for Kriminalforsorgen henviste blandt andet til, at manden var idømt tre års fængsel for personfarlig kriminalitet, at der var en klar sammenhæng mellem mandens misbrug af alkohol og/eller hash og den pådømte kriminalitet, at manden alene havde været stoffri i 3 måneder, og at han endnu ikke var set an i et udgangsforløb og dermed ikke havde bevist, at han kunne afholde sig fra tilbagefald til misbrug under friere rammer.

Byretten stadfæstede Direktoratet for Kriminalforsorgens afslag på prøveløsladelse

Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Direktoratet for Kriminalforsorgens vurdering af, at prøveløsladelse af manden var utilrådelig, jf. straffelovens § 38, stk. 4. Byretten stadfæstede derfor Kriminalforsorgens afgørelse.

Landsretten ophævede Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse

Landsretten henviste til, at der ved vurderingen af, om prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 4, er utilrådelig, skal foretages en samlet vurdering af den dømtes forhold, herunder særligt recidivrisikoen på grund af mandens misbrug af hash. Efter en samlet vurdering af mandens forhold fandt landsretten, at der ikke var væsentlig risiko for recidiv til ikke bagatelagtig kriminalitet, som ikke kunne begrænses ved tilsyn og vilkår. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at manden ikke tidligere var straffet, at den pådømte kriminalitet havde sammenhæng med hans misbrug, og at manden var indstillet på at komme ud af sit misbrug. Landsretten ophævede på den baggrund Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse og hjemviste sagen til Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på fastsættelse af vilkår for prøveløsladelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0036