Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Parts- og procesevne for et partrederi

Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2020 meddelt et partrederi tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. december 2019.

Partrederiet var uden angivelse af den bestyrende reder blevet sagsøgt af et værft, som krævede betaling for værftets arbejde i forbindelse med et fejlslagent forsøg på at reparere en fiskekutter.

Partrederiet nedlagde i svarskriftet påstand om afvisning med henvisning til, at partrederiet ikke udgjorde et selvstændigt retssubjekt, der kunne være part i en retssag. Dette spørgsmål blev af byretten udskilt til særskilt behandling

Byretten afviste ikke sagen

Byretten henviste indledningsvist til sølovens § 102, hvorefter partrederne kun hæfter for partrederiets forpligtelser i forhold til deres andel i skibet. Byretten fastslog herefter, at bestemmelsen ikke var til hinder for, at værftet under denne sag kunne retsforfølge partrederiet som sådan. Byretten afviste derfor ikke sagen.

Sagen blev herefter afgjort ved dom, hvorved partrederiet blev frifundet. Værftet ankede imidlertid dommen og under ankesagens forberedelse blev spørgsmålet om partrederiets parts- og procesevne på ny udskilt til særskilt behandling

Landsretten afviste heller ikke sagen

Under henvisning til de grunde, der var anført i byrettens afgørelse om ikke at afvise sagen, fandt landsretten, at partrederiet havde parts- og procesevne. Landsretten afviste derfor ikke ankesagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0580.