Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Om rettergangsfejl og ændring af tiltalen i en straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 19. marts 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. januar 2020.

Udlændingen var i en straffesag tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved den 24. april 2018 ca. kl. 20.00 på en bestemt adresse i København at have besiddet ca. 20 gram MDMA med henblik på videreoverdragelse. Han var derudover tiltalt for få andre overtrædelse af lov om euforiserende stoffer vedrørende besiddelse af mindre mængder hash til eget brug. Under hovedforhandling i byretten i juni 2019 fremkom under sagen oplysninger om, at udlændingen var frihedsberøvet på gerningstidspunktet. Anklagemyndigheden anmodede om tilbagekaldelse af sagen med henblik på overvejelse af tiltalespørgsmålet, og byretten sluttede herefter sagen.

Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale ved nyt anklageskrift, således at tiltalen i det pågældende forhold vedrørende tid og sted var ændret til ”på et ukendt tidspunkt forud for den 24. april 2018 ca. kl. 20.00 i København og omegn, herunder på den pågældende adresse i København”.

Byretten fandt, at der ikke var tale om ændring af blotte biomstændigheder

I den efterfølgende hovedforhandling fastslog byretten, at sagen skulle behandles efter det oprindelige anklageskrift, idet anklageskriftet var læst op i retsmødet i juni 2019, og hovedforhandlingen således indledt. Anklagemyndigheden ønskede derpå at berigtige tiltalen i det pågældende forhold i overensstemmelse med det nye anklageskrift. Udlændingen protesterede herimod. Byretten fandt i det konkrete tilfælde – hvor der var sket en berigtigelse af både gerningstid og -sted – at der herved ikke var tale om berigtigelse af blotte biomstændigheder men en ændring af indgribende rækkevidde i forhold til udlændingen. Da udlændingen ikke samtykkede i ændringen, skulle sagen behandles efter det oprindelige anklageskrift. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

Landsretten – som ved en fejl havde overset en henvendelse fra udlændingens advokat, hvori advokaten anmodede landsretten om en frist til at fremkomme med bemærkninger til anklagemyndighedens kæreskrift – tiltrådte, at sagen skulle behandles efter det oprindelige anklageskrift. Landsretten fandt endvidere, at der med den af anklagemyndigheden ønskede ændring af tiltalen, alene skete en fravigelse af tiltalen til de med lovovertrædelsen forbundne biomstændigheder, og at udlændingen måtte anses for at have fyldestgørende adgang til forsvar ved en sådan afvigelse af tiltalen. Landsretten tillod derfor anklagemyndigheden at foretage den ønskede berigtigelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0005.