Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Om grundlag for sagkyndig vurdering under behandling af dødsbo

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2020 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2020.

Efter at have modtaget en boopgørelse, hvori der indgik to udlejningsejendomme beliggende i Københavns centrum, anmodede Skattestyrelsen skifteretten om, at der blev foretaget en sagkyndig vurdering af ejendommen.  I boopgørelsen var de to ejendommes værdi opgjort i henhold til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

Skattestyrelsen gjorde gældende, at ejendommenes værdi i boopgørelsen ikke svarede til handelsværdien, hvorfor Skattestyrelsen mente, at der var grundlag for at få foretaget en sagkyndig vurdering.

Skifteretten tog Skattestyrelsens anmodning til følge

Skifteretten lagde vægt på, at det på baggrund af Skattestyrelsens oplysninger kunne lægges til grund, at der for samme type ejendomme i samme område var blevet solgt fire ejendomme i fri handel med gennemsnitlige salgspriser svarende til 165 % af de offentlige vurderinger. På denne baggrund fandt skifteretten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at indhente en sagkyndig vurdering af ejendommen.

Landsretten stadfæstede skifterettens resultat

Landsretten fandt med den samme begrundelse som skifteretten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for indhentelsen af en sagkyndig vurdering af ejendommen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0044.