Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Mangler ved køb af brugte genstande

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2020 meddelt en køber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. januar 2020.

I januar 2016 indgik køberen aftale om køb af en lystbåd for 299.000 kr. Båden blev leveret i marts 2016, og under en sejlads den 23. april 2016 konstaterede køberen kraftig røgudvikling fra bagbords udstødningssystem.

Køberen indhentede et reparationstilbud på ca. 64.000 kr., hvilket krav køberen rettede mod sælgeren af båden. Da sælgeren ikke reagerede herpå, meddelte køberen, at han ønskede at hæve handlen. Sælgeren afviste at lade handlen ophæve, hvorefter køberen lagde sag an med påstand om betaling af ca. 342.000 kr., svarende til købesummen med tillæg af afholdte udgifter til forsikring samt til bådplads.

Byretten tog køberens betalingspåstand til følge

Efter resultatet af det afholdte syn og skøn samt de afgivne forklaringer om sejladsen den 23. april 2016 fandt byretten det godtgjort, at udstødningssystemet på bagbords motor var defekt på en måde, der gjorde båden uegnet til sejlads. Selv om der var tale om en 17 år gammel båd, og selv om manifolderne ifølge syns- og skønsmanden var dele, der skulle udskiftes efter en levetid på 8-10 år, fandt byretten, at båden var behæftet med en mangel, jf. købelovens § 75 a og § 76. Byretten lagde til grund, at manglen havde været til stede ved bådens levering, jf. formodningsreglen i købelovens § 77 a, stk. 3, ligesom byretten fandt, at manglen ikke kunne anses for uvæsentlig, jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4.

Byretten fandt herefter, at køberen havde været berettiget til at hæve handlen.

Landsretten ændrede med dissens byrettens dom

Landsrettens flertal lagde blandt andet vægt på, at båden var 17 år gammel på handelstidspunktet. Efter skønsmandens udtalelser lagde landsrettens flertal til grund, at det motorproblem, som køberen konstaterede i april 2016, kunne henføres til, at båden på grund af en defekt manifold på bagbords motor ikke var egnet til videre sejlads. Det blev efter skønsmandens udtalelser endvidere lagt til grund, at manifolder løbende slides, og at de har en løbetid på 8-10 år. Landsrettens flertal anførte herefter, at båden i øvrigt var sejlklar, og at der under de anførte omstændigheder ikke var grundlag for at fastslå, at motorproblemet havde karakter af en mangel, jf. købelovens § 76.

Landsrettens mindretal lagde vægt på, at det var ubestridt, at båden skulle leveres nyserviceret og sejlklar, og at skønsmanden havde forklaret, at båden med den defekte manifold ikke var egnet til videre sejlads. Båden havde med den defekte manifold, uanset at båden var brugt, og selvom det måtte påregnes, at en manifold indimellem skulle skiftes, ikke den aftalte beskaffenhed eller brugbarhed og de øvrige egenskaber, som køberen havde rimelig grund til at forvente, jf. købelovens § 75 a og § 76. Mindretallet stemte derfor for at stadfæste byrettens dom.

Efter stemmeflertallet ændrede landsretten herefter byrettens dom, således at sælgeren blev frifundet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0052.