Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i sag der blev løftet ud af småsagsprocessen

Procesbevillingsnævnet har den 6. februar 2020 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 27. november 2019.

Borgeren var under en byretssag repræsenteret af en virksomhed. Sagen var i slutningen af 2018 blevet anlagt som en småsag mod borgerens tidligere arbejdsgiver, og sagen vedrørte blandt andet manglende betaling af løn og feriepenge.

Efter at borgeren i et processkrift opgjorde sit samlede krav til 134.141,83 kr., blev sagen efter anmodning fra arbejdsgiveren udtaget af småsagsprocessen. Samme dag som retten besluttede at udtage sagen af småsagsprocessen meddelte arbejdsgiverens advokat, at han udtrådte af sagen, da arbejdsgiveren var taget under konkursbehandling. Konkursboets kurator meddelte efterfølgende, at konkursboet ikke ønskede at indtræde i sagen. Byretten afsagde herefter dom efter borgerens betalingspåstand og tilkendte borgeren et beløb til dækning af den betalte retsafgift.

Med Procesbevillingsnævnets tilladelse kærede borgeren bestemmelsen om sagsomkostninger til landsretten og nedlagde påstand om, at borgeren skulle tilkendes sagsomkostninger til dækning af udgifterne til borgerens partsrepræsentation.

Landsretten stadfæstede byrettens omkostningsafgørelse

Landsretten stadfæstede byrettens bestemmelse om sagsomkostninger og henviste blandt andet til, at sagen var blevet løftet ud af småsagsprocessen på tidspunktet hvor byretten afsagde dom i sagen, hvorfor sagsomkostningerne skulle fastsættes uden anvendelsen af reglerne i retsplejelovens kapitel 39. Landsretten bemærkede i forlængelse heraf, at der ikke var oplyst om omstændigheder, der gav grundlag for at tilkende yderligere sagsomkostninger, ligesom det forhold, at sagen kort før domsafsigelsen var løftet ud af småsagsprocessen, ikke kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0569