Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. november og 18. december 2019.

En udlænding, der i 2018 var idømt en fængselsstraf for vold og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år, blev i august 2019 af politi og udlændingemyndigheder pålagt opholds-, melde- og underretningspligter på et udrejsecenter i medfør af udlændingelovens § 34, stk. 4 og § 42 a, stk. 8 og 10.

Den 20. november 2019 blev udlændingen i byretten idømt fængsel i 60 dage og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år, blandt andet for i flere tilfælde at have undladt at overholde de pålagte opholds-, melde- og underretningspligter. Udlændingen, som under sagen havde været varetægtsfængslet fra den 23. oktober 2019 i medfør af udlændingelovens § 35 a, ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Henset til omfanget af overtrædelserne og idet en fortsat varetægtsfængsling ikke ville være uproportional i forhold til den idømte straf, bestemte byretten samtidigt, at udlændingen fortsat skulle være varetægtsfængslet under anken, jf. retsplejelovens § 769, jf. udlændingelovens § 35 a, stk. 2.

Ved kendelse af 22. november 2019 stadfæstede landsretten byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling.

Ved kendelse af 18. december 2019 bestemte landsretten, at udlændingen fortsat skulle være varetægtsfængslet, indtil der var afsagt dom i ankesagen. Landsretten fandt, at udlændingen ikke havde fast bopæl i Danmark, og der var efter oplysningerne om udlændingens udeblivelse fra det pågældende udrejsecenter var bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under ankesagen, jf. retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 767, stk. 2, jf. udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Proportionalitetsbetragtninger kunne ikke føre til en anden vurdering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0061 og 2019-26-0068