Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Våbenbesiddelse og udvisning af tyrkisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2020 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juni 2020 (S-3210-19).

Den tiltalte, der var 25 år og tyrkisk statsborger, men født og opvokset i Danmark, var i en straffesag tiltalt for i forening med to medtiltalte uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder på en gade i København at have været i besiddelse af en halvautomatisk pistol isat skarpe patroner. Tiltalte var desuden tiltalt for ved samme lejlighed i forening med de to medtiltalte at have været i besiddelse af to knive, samt for to mindre færdselslovsovertrædelser.

Byretten idømte fængsel i 3 år og tildelte den tiltalte en advarsel om udvisning

Efter bevisførelsen lagde byretten til grund, at pistolen og de to knive blev fundet ved de biler, som de tiltalte dukkede sig ved og blev visiteret og anholdt i nærheden af. Byretten lagde videre til grund, at de tiltalte havde været i besiddelse af pistolen og den dertilhørende ammunition forinden visitationen og anholdelsen, samt at de tiltaltes besiddelse af pistolen og de to knive skete i forening og efter aftale eller fælles forståelse. Byretten fandt herefter, at besiddelsen skete under særligt skærpende omstændigheder og fastsatte straffen for tiltalte til fængsel i 3 år, jf. bl.a. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. våbenloven.

Efter arten og grovheden af såvel den nuværende kriminalitet som tiltaltes tidligere kriminalitet, fandt byretten efter en samlet vurdering, at de hensyn, der talte for udvisning, herunder risikoen for at tiltalte igen ville begå alvorlig kriminalitet, ikke var så tungtvejende, at de havde større vægt end de hensyn, som talte imod. Den tiltalte blev herefter tildelt en advarsel efter udlændingelovens § 24 b, stk. 1.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 år og 3 måneder og udviste tiltalte

Landsretten stadfæstede, at den tiltalte var fundet skyldig som sket i byretten. Efter oplysningerne om kriminalitetens karakter sammenholdt med tiltaltes tidligere kriminalitet vedrørende våbenloven fandt landsretten, at straffen for tiltalte skulle forhøjes til fængsel i 3 år og 3 måneder.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning lagde landsretten vægt på, at tiltalte nu var idømt fængsel i 3 år og 3 måneder navnlig for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, at han tidligere var straffet for tilsvarende kriminalitet og i den forbindelse var betinget udvist, at han ikke havde ægtefælle og navnlig børn i Danmark, at han havde begrænset tilknytning til det danske arbejdsmarked, og at han i kraft af sine sprogkundskaber og sine ferieophold havde en vis tilknytning til Tyrkiet. På den baggrund fandt landsretten, at tiltalte – uanset at han var født og opvokset i Danmark og havde familie her – kunne udvises med indrejseforbud for bestandig, uden at dette ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser efter associeringsaftalen og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00656 (2020-25-0187).