Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

18 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Teleobservation til brug for forkyndelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2020 (S-2749-20). Afgørelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen U 2021.131 Ø.

Der var i en straffesag flere gange forgæves blevet forsøgt at forkynde tilsigelsen til hovedforhandling for den tiltalte.

Da det ikke var muligt for politiet at forkynde tilsigelsen til hovedforhandlingen for tiltalte, fremsatte anklagemyndigheden anmodning om tilladelse til, at politiet fra udbydere af telenet eller teletjeneste kan indhente oplysninger vedrørende lokalisering af en telefon, der efter anklagemyndighedens opfattelse måtte antages at blive benyttet af tiltalte.

Byretten godkendte anklagemyndighedens anmodning.

Byretten fandt, at det følger af retsplejelovens § 743, at politiets efterforskning blandt andet har til formål at forberede sagens behandling ved retten. På denne baggrund fandt byretten, at indhentelse af de pågældende oplysninger med henblik på forkyndelse var at betragte som efterforskning i retsplejelovens forstand. Byretten fandt herefter, at indgrebet måtte antages at være af væsentlig betydning for denne efterforskning og da efterforskningen angik en lovovertrædelse, der kunne medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derudover, tog byretten anklagemyndighedens anmodning til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten bemærkede, at det følger af retsplejelovens § 791 a, stk. 5, at teleobservation under nærmere angivne betingelser kan foretages, når indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Landsretten anførte videre, at efterforskning også angår tilvejebringelse af oplysninger om personlige forhold og forberedelse af sagens behandling ved retten. Efterforskningens formål er således udvidet til at omfatte andre spørgsmål end dem, som vedrører selve den strafbare handling. På denne baggrund stadfæstede landsretten byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00501 (2020-25-0306).