Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om sagsomkostninger i immaterialretlig bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2020 meddelt en virksomhed begrænset tilladelse til kære til Højesteret af spørgsmålet om sagsomkostninger i en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. juli 2020 (B-0510-19).

En designvirksomhed var blevet opmærksom på, at et selskab havde markedsført og solgt en række produkter, der ifølge designvirksomheden krænkede virksomhedens rettigheder i medfør af ophavsretsloven og markedsføringsloven. Designvirksomheden anmodede derfor fogedretten om at gennemføre en undersøgelse hos selskabet med henblik på at sikre bevis for krænkelsen.

Fogedretten fandt ved kendelse, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger var sandsynliggjort, at designvirksomhedens produkter var beskyttede efter ophavsretsloven og markedsføringsloven, og at betingelserne i retsplejelovens § 653 for gennemførelse af en bevissikring var opfyldt.

Fogedretten afsagde efterfølgende kendelse om bevissikringsundersøgelsens omfang, og denne kendelse blev efterfølgende kæret af selskabet til landsretten.

Selskabet fremsatte under kæresagen tre påstande om ændring af fogedrettens kendelse i relation til spørgsmålet om, hvilket materiale der skulle indgå i bevissikringsundersøgelsen samt hvilke søgeord, der skulle anvendes ved gennemgangen af materialet. Designvirksomheden fremsatte heroverfor påstand om afvisning eller stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse og afsagde kendelse om sagsomkostningerne i kæresagen

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse, og landsretten fandt på baggrund af sagens udfald sammenholdt med parternes påstande, at selskabet skulle betale kæresagsomkostningerne for landsretten til designvirksomheden. Landsretten bestemte, at sagsomkostningerne, der var til dækning af udgifter til advokatbistand, skulle fastsættes til 25.000 kr., og lagde herved vægt på sagens karakter og omfang.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00649.