Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

16 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Opretholdelse af forvaringsforanstaltning

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juli 2020 (S-1859-20).

Ved Højesterets dom af 19. juni 2007 blev den 51-årige mand idømt forvaring for grov vold begået under en undvigelse fra et fængsel (dissens for at idømme fængselsstraf i 1 år og 6 måneder). Forvaringsforanstaltningen var senest opretholdt ved Østre Landsrets kendelse i januar 2018.

Efter anmodning fra den forvaringsdømte indbragte anklagemyndigheden i marts 2020 på ny spørgsmålet om opretholdelse af forvaringsforanstaltningen for domstolene. Anklagemyndigheden påstod opretholdelse af forvaringsforanstaltningen. Den forvaringsdømte påstod blandt andet ændring af forvaringsforanstaltningen således, at der skulle ske prøveudskrivning på nærmere fastsatte vilkår.

Byretten opretholdt forvaringsforanstaltningen

Til brug for byrettens behandling af sagen indhentede anklagemyndigheden blandt andet en udtalelse fra Retslægerådet, der anbefalede, at den idømte forvaringsforanstaltning ikke ændredes henset til, at den forvaringsdømte hverken havde haft et længerevarende problemfrit afsoningsforløb eller udslusningsforløb, og at et egentligt udslusningsforløb var en nødvendig forudsætning for rent lægeligt at kunne vurdere, om den tidligere dokumenterede nærliggende risiko for alvorlig personfarlig adfærd hos den forvaringsdømte var aftaget.

Byretten opretholdt forvaringsforanstaltningen og lagde vægt på oplysningerne om, at den forvaringsdømte ikke havde gennemført et længerevarende udslusningsforløb, hvilket var nødvendigt for nærmere at kunne vurdere, om lempelser i forvaringsforanstaltningen kunne findes forsvarligt. Byretten fandt dermed ikke grundlag for prøveudskrivning.

Den forvaringsdømte ankede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten tiltrådte byrettens begrundelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00525 (2020-25-0223).