Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Opløsning af bandegruppering

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en bandegruppering tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2020 (S-335-20).

Den 4. september 2018 traf Københavns Politi afgørelse om foreløbigt forbud mod en bandegruppering i henhold til grundlovens § 78, stk. 3. Afgørelsen kom efter en periode med flere voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

Ved en samtidig tilkendegivelse til Københavns Byret indbragte anklagemyndigheden en sag med påstand om, at bandegrupperingen opløses i medfør af grundlovens § 78 stk. 1 og stk. 2, og at Københavns Politis foreløbige forbud mod bandegrupperingen efter grundlovens § 78 stk. 3, anerkendes som lovligt.

Byretten fandt grundlag for at lade bandegrupperingen opløse

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen tilsidesatte byretten forsvarets synspunkt om, at den pågældende bandegruppering blot er en løs gruppering, der primært består af unge opvokset i samme kvarter, som fortsat godt kan lide at omgås og hjælpe hinanden. Retten fandt det derimod bevist, at bandegrupperingen udgør et sådant varigere samvirke af personer med fælles mål og interne regler, at bandegrupperingen udgør en forening i grundlovens § 78’s forstand.

Retten fandt endvidere, at foreningens formål er ved grov vold, herunder ved brug af skydevåben, at skabe ulovlige økonomiske indtægter til medlemmerne af bandegrupperingen. Der var således et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at opløse bandegrupperingen ved dom, jf. grundlovens § 78, stk. 1 og stk. 2. Det foreløbige forbud af 4. september 2018 blev samtidig fundet lovligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt ligesom byretten, at bandegrupperingen udgør en forening i grundlovens § 78’s forstand. Landsretten fandt endvidere, at bandegrupperingen som et regelmæssigt led i foreningsvirksomheden anvender vold og trusler om vold, og at det var bevist ud over enhver rimelig tvivl, at der er tale om en forening, som virker ved vold som anført i grundlovens § 78, stk. 2., og som dermed ikke har et lovligt øjemed, jf. § 78, stk. 1.

Under hensyn til det meget store antal voldsdomme mod bandegrupperingens medlemmer og den store utryghed, som medlemmerne har skabt med deres manifestationer og adfærd, lagde landsretten til grund, at det ikke havde været tilstrækkeligt at straffe de enkelte medlemmer for de begåede forbrydelser, men at det er nødvendigt at opløse foreningen for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen.

Landsretten stadfæstede endvidere byrettens afgørelse, om at det foreløbige forbud af 4. september 2018 var lovligt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00322.