Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Om skønsmands underretning og habilitet i transportskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2020 (BS-29376/2020).

Et dansk selskab havde bestilt et større parti rødvin fra Frankrig. Vinene blev transportskadet under transporten fra Frankrig til Danmark.

Mellem det danske selskab og transportøren af vinene var der enighed om, at vinene var blevet beskadiget under transporten, men der var ikke enighed om vinenes værdi og erstatningsfastsættelsen.

Det danske selskab anlagde herefter sag mod transportøren ved Sø- og Handelsretten. Transportøren adciterede under retssagen andre transportører.

Med henblik på værdiansættelse af vinene anmodede det danske selskab under retssagen om syn og skøn, og under et telefonretsmøde blev parterne enige om at anmode en brancheorganisation om at foreslå en skønsmand.

Idet ingen af de skønsmænd, som brancheorganisationen bragte i forslag, kunne påtage sig skønsopgaven, blev parterne enige om, at et medlem af bestyrelsen i brancheforeningen kunne udpeges som skønsmand, hvorefter vedkommende blev udmeldt af retten.

Skønsmanden oplyste i en mail om eftermiddagen den 4. december 2019 parterne om, at han samme aften ville smage vinene, som blev opbevaret hos det danske selskab. Parterne er i denne forbindelse ikke enige om, hvordan den videre skønsforretning forløb, idet transportøren er af den opfattelse, at skønsforretningen fandt sted hos det danske selskab med tilstedeværelse af repræsentanter fra selskabet, hvilket bestrides af det danske selskab.

Den 6. december 2019 uploadede skønsmanden sin skønsrapport til sagsportalen, og den 7. december 2019 uploadede han en opdateret skønsrapport. Skønsmanden vurderede, at vinene var værdiforringede som følge af transportskaden, og at vinene som følge af den tidsmæssige udstrækning også var forringede.

Den 19. december 2019 opgjorde skønsmanden sit honorarkrav.

Den 16. januar 2020 godkendte retten honoraret.

Den 29. januar 2020 fremsatte en af de adciterede transportører indsigelse imod skønsforretningen under henvisning til, at skønsforretningen var foregået hos det danske selskab uden de øvrige parters tilstedeværelse, og at det ikke kunne udelukkes, at skønsmanden var inhabil, blandt andet fordi han i skønserklæringen havde svaret på spørgsmål, der ikke indgik i skønstemaet. De øvrige transportører tilsluttede sig indsigelsen.

Det danske selskab bestred, at skønsforretningen var foregået som anført af transportørerne, og gjorde i den forbindelse blandt andet gældende, at der var risiko for, at det ikke ville være muligt at finde en ny egnet skønsmand med den fornødne habilitet, ligesom der var risiko for, at vinene ved en udsættelse af sagen ville blive yderligere forringet, så det ikke længere ville være muligt at gennemføre nyt syn og skøn.

Sø- og Handelsretten tog indsigelsen til følge

Ved Sø- og Handelsrettens kendelse blev det besluttet, at skønserklæringen skulle udgå af sagen, og at der skulle foretages nyt syn og skøn ved en anden skønsmand.

Sø- og Handelsretten lagde navnlig vægt på, at skønsmanden ikke havde underrettet parterne om tid og sted for skønsforretningen, og at der var risiko for, at skønsmanden kunne være blevet påvirket af det danske selskabs repræsentanter, idet alene det danske selskab var repræsenteret under skønsforretningen.

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse

Det danske selskab kærede herefter med Procesbevillingsnævnets tilladelse afgørelsen til landsretten med påstand om, at skønserklæringen skulle indgå i sagen. Transportøren nedlagde påstand om stadfæstelse.

Ved landsrettens kendelse blev Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstet navnlig under henvisning til, at den underretning om skønsforretningen, som parterne havde fået på mail, ikke kunne sidestilles med en underretning efter retsplejelovens regler herom. Landsretten henviste endvidere til, at der var grundlag for at rejse tvivl om skønsmandens fuldstændige upartiskhed, blandt andet fordi skønserklæringen indeholdt nogle besvarelser, som der ikke var stillet spørgsmål om i det oprindelige skønstema.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00465.