Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

16 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Konkursbegæring nægtet fremme

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2020 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. oktober 2020 (B-671-20).

En fordringshaver anlagde den 24. januar 2019 sag mod to skyldnere, heraf en fysisk person og et selskab, med krav som følge af omstødelse i konkurs.

Retten i Aarhus afsagde den 2. marts 2020 dom, hvorefter skyldnerne blev dømt til in solidum at betale 714.298,19 kr. til fordringshaver.

Herefter indgav fordringshaver den 24. april 2020 en konkursbegæring mod skyldneren, der var en fysisk person.

Begge skyldnere ankede Retten i Aarhus’ dom af 2. marts 2020 til Vestre Landsret, i hvilken forbindelse fordringshaver påstod anken afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a.

Ved kendelse af 25. august 2020 bestemte Vestre Landsret, at der ikke var grundlag for at afvise at behandle sagen i 2. instans, jf. retsplejelovens § 368 a.

Sø- og Handelsrettens skifteret nægtede fremme af konkursbegæringen

Sø- og Handelsrettens skifteret lagde navnlig vægt på, at det omhandlede krav var fastslået i en byretsdom, som var anket, at kravet hidrørte fra et pålagt erstatningsansvar som følge af fastslåede omstødelige dispositioner, og at Vestre Landsret ved kendelse af 25. august 2020 havde taget stilling til, at anken ikke skulle afvises, jf. retsplejelovens § 368 a, stk. 1, hvorfor der for landsretten skulle finde yderligere bevisførelse sted.

På denne baggrund fandt Sø- og Handelsrettens skifteret, at kravet uanset byrettens dom ikke havde den fornødne klarhed til at danne grundlag for afsigelse af et konkursdekret på nuværende tidspunkt.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten tiltrådte efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder karakteren af det krav, der lå til grund for konkursfordringen, og det af parterne i de fremlagte processkrifter for Vestre Landsret i ankesagen anførte, af de af grunde, skifteretten havde anført, at konkursbegæringen skulle nægtes fremme.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00279.