Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Afslag på at sende brev og få besøg under varetægtsfængsling

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en varetægtsfængslet mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. oktober 2020 (S-2440-20).

En mand med iransk baggrund blev den 4. februar 2020 varetægtsfængslet efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, som sigtet for at have overtrådt straffelovens § 108, stk. 1 om spionage. Sigtelserne blev senere udvidet til at omfatte blandt andet terrorfinansiering, jf. straffelovens § 114 b, nr. 2, og fremme af terrorisme, jf. straffelovens § 114 e.

Under varetægtsfængslingen fik den sigtede mand af politiet afslag på afsendelse af et brev til pressen og på at kunne få besøg af en menneskerettighedsadvokat fra USA, tre journalister og en repræsentant fra den danske afdeling af Amnesty International. Politiet begrundede afslaget med, at brevet indeholdt en omtale af sagen, og at brevet samt de pågældende besøg kunne skade efterforskningen. Politiets afgørelse blev herefter indbragt for retten, jf. retsplejelovens § 771, stk. 1 og § 772, stk. 1.

Byretten tillod brevafsendelsen og politikontrollerede besøg

Byretten tillod, at den sigtedes brev kunne sendes til pressen under forudsætning af, at flere af brevets afsnit skulle udgå. Byretten fandt endvidere, at der ikke var forhold, der kunne begrunde, at de ønskede overvågede samtaler med navngivne journalister og en repræsentant fra Amnesty International ville kunne skade varetægtsfængslingens øjemed. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at den sigtede havde tilkendegivet, at han ønskede at udtale sig om sit ophold i arresten, hvor han på tidspunktet sultestrejkede. Byretten lagde endvidere vægt på, at ansøger var indforstået med, at samtlige besøg ville være politiovervågede, og at eventuelle artikler ville blive gennemlæst af anklagemyndigheden, inden de ville blive bragt.

Politiets afslag på besøg fra en amerikansk menneskerettighedsadvokat blev opretholdt, idet byretten fandt, at de hensyn, der kunne anses at blive varetaget ved dette besøg, allerede blev varetaget ved besøg af ansøgers beskikkede forsvarsadvokat og Amnesty International.

Landsretten fandt, at politiets afgørelse skulle opretholdes

Landsretten fandt, at det i sagen omhandlede brev i væsentligt omfang vedrørte sigtelserne mod ham, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering, hvorefter udsendelse af brevet til pressen og de pågældende besøg vil kunne skade den fortsatte efterforskning i sagen, jf. retsplejelovens § 771, stk. 1, 2. pkt., og § 772, stk. 1, 2. pkt., sammenholdt med § 762, stk. 1, nr. 3. Landsretten udtalte endvidere, at risikoen herfor ikke på tilstrækkelig måde kunne imødegås gennem kontrol af besøgene fra politiets side, og at begrænsningen af den sigtedes ytringsfrihed ikke var i strid med grundlovens § 77 eller EMRK artikel 10.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00358.