Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 nov 2020

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2020 meddelt et advokatfirma tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. august 2020 (BS-25551/2020-VLR)

I november 2015 traf taksationsmyndighederne afgørelse om værditabskompensation som følge af en planlagt opsætning af vindmøller på en række ejendomme. Ved afgørelsen blev ejerne af ejendommene tilkendt en kompensation på mellem 100.000 kr. og 300.000 kr.

Ejendomsejerne rettede via deres advokat krav mod selskab E, der i visse tilfælde havde angivet sig som opstilleren af vindmøllerne. I realiteten var opstilleren selskab U. Ejendomsejernes advokat rettede krav mod begge selskaber, som blev frifundet af byretten med henvisning til, at selskab E ikke var rette sagsøgte, og at kravet mod selskab U var forældet.

Ejendomsejerne begærede herefter isoleret bevisoptagelse med inddragelse af det advokatfirma, der havde repræsenteret dem med henblik på at fastslå, hvorvidt de havde lidt et tab som følge af advokatfirmaets rådgivning.

I skønserklæringen vurderede skønsmanden værditabene på ejendommene til at ligge mellem 150.000-500.000 kr. 

Ejendomsejerne anmodede herefter retten om at blive tillagt sagsomkostninger, idet skønserklæringen efter deres opfattelse støttede et synspunkt om, at de havde lidt et tab som følge af advokatfirmaets rådgivning.

Advokatfirmaet gjorde gældende, at der uanset indholdet af skønserklæringen ikke var anledning til at tro, at domstolene ville have tilsidesat taksationsmyndighedernes skøn, hvorfor ejendomsejerne ikke havde lidt et tab. På denne baggrund kunne ejendomsejerne ikke anses for at have fået medhold ved den isolerede bevisoptagelse.

Byretten pålagde advokatfirmaet at betale omkostningerne ved bevisoptagelsen

Byretten fandt, at det efter udfaldet af bevisførelsen ikke kunne udelukkes, at det under en retssag mod advokaten vil blive lagt til grund, at ejendomsejerne har lidt et tab. Byretten pålagde herefter advokatfirmaet at betale sagens omkostninger, herunder 76.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

Landsretten nedsatte sagsomkostningerne

Landsretten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at en eller flere af ejendomsejerne kunne få helt eller delvist medhold i en sag mod advokatfirmaet. Landsretten fandt, at dette var tilfældet uanset Højesterets praksis om, hvornår der kan ske tilsidesættelse af taksationsmyndighedernes skøn ved fastsættelse af kompensation.

Landsretten nedsatte beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand til 38.000 kr. med henvisning til den begrænsede skriftveksling og det forhold, at sagen ikke havde været hovedforhandlet.

 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0325.