Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 nov 2020

Procesbevillingsnævnet

Kuratorpålæg

Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2020meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. august 2020 (B-358-20).

Skyldneren blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 19. maj 2020. Samme dag gav kurator meddelelse til skyldnerens bank om notering af konkursen, og meddelelse om konkursen blev noteret dels på skyldnerens båndlagte aktier, dels på den afkastkonto, hvorpå udbytte fra de båndlagte aktier henstod.

Skyldnerens advokat, der mente, at midlerne var undtaget fra kreditorforfølgning, anmodede skifteretten om i medfør af konkurslovens § 127 at pålægge kurator at meddele banken, at noteringen af meddelelsen om konkursen frafaldtes.

Kurator meddelte herefter banken, at konkursen ikke skulle noteres på skyldnerens båndlagte aktier, men kurator fastholdt samtidig meddelelse om konkursen på afkastkontoen.

Skifteretten tog ikke anmodningen om kuratorpålæg til følge

Skifteretten anførte, at der bestod en tvist mellem skyldneren og konkursboet om, hvorvidt et udbytte, der ubestridt stammede fra båndlagte aktier, og som indestod på en konto tilhørende skyldneren, skulle indgå i konkursmassen, jf. konkurslovens § 32.

Da der bestod en materiel strid om retten til et aktiv, der i tilfælde af anmeldelse i boet og konkursboets afvisning heraf ville skulle afgøres under en fordringsprøvelsessag, fandt skifteretten, at skyldneren ikke havde godtgjort, at betingelserne i konkurslovens § 127 for at meddele kurator pålæg om at ophæve konkursspærringen var opfyldt.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Af de af skifteretten anførte grunde, og da det for landsretten fremkomne ikke kunne føre til et andet resultat, tiltrådte landsretten, at betingelserne i konkurslovens § 127 for at meddele kurator pålæg om at frafalde meddelelsen om konkurs i forhold til afkastkontoen, hvor det omtvistede indestående henstod, ikke var opfyldt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0352.