Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Straf for drab og drabsforsøg som led i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt 2 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (S-1151-19).

To personer på henholdsvis 18 og 21 år med tilknytning til en bandegruppering kørte den 9. november 2017 på en brugsstjålet knallert ind i Mjølnerparken, hvorefter den ene afgav 7 skud med en halvautomatisk pistol direkte mod en personbil, hvori der befandt sig tre personer. Den ene forurettede, der sad på førersædet og blev ramt af 6 skud, afgik ved døden. Den forurettede, der sad på passagersædet ved siden af, blev ramt af et strejfskud i armen. En sidste person, der befandt sig på bagsædet, nåede at forlade bilen på tidspunktet for skudafgivelsen og blev ikke ramt.

Anklagemyndigheden rejste i sagen tiltale mod de to personer for manddrab og to drabsforsøg, jf. straffelovens § 237, jf. til dels § 21, § 81 a, stk. 2, og ulovlig våbenbesiddelse, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 81 a, stk. 1.

Byretten idømte begge tiltalte fængsel på livstid

De tiltalte blev i byretten dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale. Straffen for begge tiltalte blev fastsat til fængsel på livstid, idet flertallet af nævninge blandt andet bemærkede, at der i sagen skete domfældelse for et drab og to drabsforsøg begået i forening og efter nøje planlægning, hvor drabet og drabsforsøgene blev begået ved affyring af 7 skud på få meters afstand i et boligområde som led i en konflikt mellem to grupperinger. Mindretallet fandt, at straffen skulle udmåles til en tidsbestemt straf på fængsel i 16 år under hensyn til de tiltaltes unge alder.

Landsretten idømte de tiltalte tillægsstraffe af fængsel på livstid

Landsretten tilsluttede sig byrettens bevisvurdering, idet de tiltalte dog blev frifundet for drabsforsøg for så vidt angår den forurettede, der undløb fra bilen. Landsretten stadfæstede fængselsstraffen på livstid, idet flertallet lagde vægt på de samme momenter som byretten. En enkelt voterende stemte for at udmåle straffen for den ene af de tiltalte til en tidsbestemt straf på fængsel i 16 år, idet forholdende blev begået cirka 3 måneder efter at den tiltalte, der ikke var tidligere straffet af betydning for sagen, fyldte 18 år.

Straffen blev for begge tiltalte fastsat som tillægsstraffe jf. straffelovens § 89. For den ene tiltalte var der tale om en tillægsstraf til Østre Landsrets dom af 12. juni 2020, hvor han var blevet idømt 6 års fængsel i en sag om banderelateret grov vold. Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt den tiltalte og 6 andre medtiltalte tilladelse til anke af Østre Landsrets dom af 12. juni 2020. Der henvises til nævnets nyhedstekst af samme dato.

Procesbevillingsnævnets tilladelse er begrænset til at angå spørgsmålet om straffastsættelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0212 og 2020-25-0213.