Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse når der verserer en ny straffesag mod den indsatte

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en indsat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. maj 2020 (BS-15144/2020).

En indsat, der afsonede en dom på fængsel i tre år og 6 måneder for narkotikakriminalitet, var under udgang blevet anholdt og senere tiltalt for ny kriminalitet. På tidspunktet for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af straffens længde, var der endnu ikke afsagt straffedom vedrørende den nye tiltale. Under henvisning til kriminalitetens art, tidligere straffe og den nu rejste tiltale for ny kriminalitet afslog Direktoratet for Kriminalforsorgen at prøveløslade den indsatte.

Byretten stadfæstede Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse

På tidspunktet for byrettens prøvelse af Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse var den indsatte blevet dømt for den nye kriminalitet, men dommen var anket til frifindelse. Under henvisning til, at den indsatte var dømt for at have begået ny kriminalitet under afsoningen, fandt byretten, at der forelå en væsentlig risiko for recidiv til ikke-bagatelagtig kriminalitet, og det derfor var utilrådeligt at prøveløslade den indsatte.

Landsretten stadfæstede

Med bemærkning om, at det følger af § 5 i løsladelsesbekendtgørelsen, at der – inden der træffes afgørelse om prøveløsladelse – skal indhentes oplysninger om eventuelle verserende straffesager mod den indsatte, stadfæstede landsretten byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0226.