Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Ophævet sagsomkostninger, hvor modparten har fået medhold i 2 %

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. maj 2020 (BS-11314/2020).

Hovedsagen vedrørte spørgsmålet om mangelfuld sanering af skimmelsvamp på undertaget på en ejendom. Under byrettens behandling af sagen nedlagde ejeren af ejendommen påstand om, at virksomheden skulle betale 400.000 kr. som følge af mangelfuldt arbejde på ejendommen.

Sagen blev under byrettens behandling forligt, hvorved virksomheden skulle betale i alt 8.000 kr. inkl. moms til ejeren af ejendommen, ligesom underleverandøren, som var blevet adciteret under byrettens behandling af sagen, skulle betale i alt 14.000 kr. til ejeren af huset. Det blev samtidig overladt til retten at træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Byretten bestemte, at sagens omkostninger skulle ophæves

Byretten fandt, at hovedsagen havde to hovedproblemer, 1) hvorvidt der var begået en faglig fejl, og 2) størrelsen af erstatningen som følge heraf.

Under henvisning til at de beløb, som virksomheden og adciterede skulle betale til ejeren af huset, i det væsentlige svarerede til de beløb, som de modtog for arbejdet, fandt byretten, at dette kunne betragtes som bekræftelse af, at arbejdet ikke var udført fagligt korrekt. Retten fandt som følge heraf, at ejeren af huset havde fået medhold i det ene hovedanbringende.

Da ejeren af huset havde nedlagt påstand om erstatning på 400.000 kr., men alene fået medhold i i alt 22.000 kr., havde virksomheden og den adciterede fået mest medhold i spørgsmålet om erstatningens størrelse.

Byretten fandt herefter, at begge parter vandt og tabte et hovedanbringende, hvorefter ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til modparten for juridisk assistance.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Virksomheden indbragte spørgsmålet om sagens omkostninger for Østre Landsret, som herefter stadfæstede byrettens omkostningsafgørelse under henvisning til de af byretten anførte grunde. Landsretten anførte i den forbindelse, at dette var trods størrelsen af det af ejeren vundne beløb i forhold til den nedlagte påstand.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0232.