Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn ved anden skønsmand

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2020 meddelt tre forsikringsselskaber tilladel-se til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (BS-5330/2020).

Under udførelse af håndværksmæssigt arbejde opstod der brand i en bygning, hvorved der også skete skade på naboejendommene. Naboejendommenes forsikringsselskaber udbetalte erstatning i anledning af de skete skader. Forsikringsselskaberne rettede herefter et regreskrav dels mod den virksomhed, der havde udført tagdækkerarbejde på den bygning, hvori branden var opstået, dels mod den virksomhed, der var hovedentreprenør.

Forsikringsselskaberne lagde sag an mod de to virksomheder med en samlet betalingspåstand på i alt ca. 90 mio. kr. I forbindelse med sagens behandling i byretten blev der udmeldt syn og skøn ved en skønsmand, der var civilingeniør, som var specialiseret inden for brandsikkerhed, og som arbejdede som adjungeret professor på DTU Byg.

Efter at byretten havde afsagt dom, hvor de to virksomheder var blevet frifundet, ankede forsikringsselskaberne dommen til landsretten. I den forbindelse fremsatte forsikringsselskaberne anmodning om nyt syn og skøn, der havde til formål at belyse fremgangsmåder ved tagdækkerarbejde, der er sædvanlige og alment anerkendte i tagdækkerbranchen, og om at der skulle udmeldes en skønsmand med viden om og praktisk erfaring inden for tagdækkerbranchen. De to virksomheder protesterede herimod.

Landsretten tog ikke anmodningen om fornyet syn og skøn til følge

Landsretten anførte, at de spørgsmål, som forsikringsselskaberne ønskede besvaret under et nyt syn og skøn for landsretten, fandtes at vedrøre samme tema, som det under sagens behandling i 1. instans gennemførte syn og skøn.

Derefter og da der ikke på baggrund af det, som forsikringsselskaberne havde anført for landsretten, var grundlag for at fastslå, at den for byretten udmeldte skønsmand ikke besad de fornødne kompetencer til at besvare spørgsmål om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af brand, der er relevante ved udførelse af tagdækkerarbejde med påsvejsning af tagpap ved brug af gasbrænder m.v., blev forsikringsselskabernes anmodning om nyt syn og skøn ikke taget til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0267.