Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Bortadoption

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt de biologiske forældre til en bort-adopteret dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. juni 2020 (BS-1675/2020-VLR).

Ved en afgørelse i august 2019 tiltrådte Ankestyrelsen forvaltningens indstilling om bortadoption af en dreng uden samtykke, jf. adoptionslovens § 9, stk. 3, jf. stk. 2.

Forældrene indbragte Ankestyrelsens afgørelse for retten.

I januar 2020 forud for byrettens behandling af sagen orienterede Ankestyrelsen forvaltningen om, at Adoptionsnævnet havde udvalgt godkendte adoptivforældre, og at drengen skulle placeres midlertidigt hos adoptanterne, jf. adoptionslovens § 32 a, hvorefter barnet umiddelbart derefter blev placeret hos sine kommende adoptivforældre.

Byretten fandt, at betingelserne for bortadoption var opfyldt.

Byretten fandt, at der var en åbenbar risiko for, at barnets sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for og behandling af ham, ligesom byretten fandt, at de biologiske forældre varigt ville være uden forældreevner uanset støtteforanstaltninger. På denne baggrund vurderede byretten, at væsentlige hensyn til kontinuitet og stabilitet i barnets opvækst på afgørende måde talte for, at det ville være bedst for ham, at der blev gennemført en adoption uden samtykke. Byretten stadfæstede derfor Ankestyrelsens afgørelse om bortadoption.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom og anførte blandt andet, at den omstændighed, at der ikke endnu var taget stilling til de biologiske forældres ansøgning om samvær i medfør af forældreansvarslovens § 20 a ikke kunne føre til en anden vurdering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-23-0033.