Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Betleri og forbuddet mod diskrimination

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en litauisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2020 (S-356-20).

En litauisk statsborger, der tidligere flere gange var dømt for betleri efter straffelovens § 197 havde erkendt, at han igen havde overtrådt straffelovens § 197, men gjort gældende, at forbuddet mod betleri kunne være i strid med retten til ytringsfrihed, og at det i forarbejderne til en ændring af straffelovens § 197 og i udtalelser i forbindelse med lovens fremsættelse i 2017 var anført, at det særligt var hensigten at ramme udenlandske tiggere, hvilket kunne være i strid med diskriminationsforbuddet.

Byretten domfældte

Ved byretten blev den litauiske statsborger idømt fængsel i 60 dage og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt ikke grundlag for at anse affattelsen af straffelovens § 197, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 3, eller den tilknyttede praksis for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 eller 14, hvorfor der ikke skulle ske bortfald af straffen. Landsretten fandt i øvrigt straffen passende og stadfæstede byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0112.