Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening frifindes i sag anlagt af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug 
19-11-2013 

 
 

Østre Landsrets 13. afdeling har den 19. november 2013 afsagt dom, hvorefter René la Cour Sell som tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening frifindes i en sag anlagt mod ham af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. Sagen drejede sig om, hvorvidt  René la Cour Sell til en artikel i Landbrugsavisen den 19. marts 2010 var uberettiget til at udtale: ”Der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år – eller måske er det 300 – på grund af landbrugets sprøjteafgifte”. Der var i sagen også spørgsmål om, hvorvidt Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug var berettiget til at anlægge sagen.

Dommen har følgende begrundelse:

”Efter det oplyste om Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrugs formål og medlemskreds finder landsretten, at foreningen har både partsevne og søgsmålskompetence, jf. retsplejelovens § 255. Det udsagn, som sagen vedrører, må anses for egnet til at nedsætte landbruget i medborgeres agtelse, og landsretten finder derfor ikke at kunne afvise, at Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, der repræsenterer en betydelig del af dansk landbrug, har den fornødne retlige interesse i ved et anerkendelsessøgsmål at søge fastslået, om René la Cour Sell som direktør for Danmarks Naturfredningsforening på retsstridig måde har udtalt sig om landbrugserhvervets brug af pesticider.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at den omstridte udtalelse: ”Der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år – eller måske er det 300 – på grund af landbrugets sprøjtegifte”, er fremsat af René la Cour Sell under et telefonisk interview med en journalist som opfølgning på René la Cour Sells indlæg i Danmarks Naturfredningsforenings blad den 1. marts 2010 om landbrug og miljøspørgsmål.

Det må endvidere lægges til grund, at René la Cour Sells udsagn bygger på de skøn, der er foretaget af navnlig DANVA, ved at sammenstille oplysninger om antallet af lukkede drikkevandsboringer, herunder skøn over lukninger på grund af pesticider, og statistiske oplysninger om, at landbruget er den største bruger af pesticider. Dette faktuelle grundlag finder landsretten, at René la Cour Sell var berettiget til uden selvstændig undersøgelse at anse for pålideligt, så langt det rækker. De oplysninger, René la Cour Sell havde til rådighed, gav imidlertid ikke sikkert grundlag for de konklusioner, der drages i udsagnet, om netop betydningen af landbrugets benyttelse af pesticider som årsag til lukning af drikkevandsboringer, men alene en grad af sandsynlighed for udsagnets rigtighed. Udsagnet rummer efter sin formulering en vis margin for både antal og perioden hvori der er sket lukning af drikkevandsboringer. Sådanne sikre konklusioner ville forudsætte yderligere undersøgelser, som Danmarks Naturfredningsforening efter René la Cour Sells forklaring efterspurgte, og som Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug efter Vagn Lundstens forklaring ligeledes har efterspurgt ved undersøgelse af de oplyste ca. 58.000 nedlagte boringer.

Der skal foreligge tungtvejende grunde til at foretage indgreb i ytringsfriheden, der vedrører den offentlige debat i et demokratisk samfund om emner af almen interesse, ikke mindst af hensyn til, at andre ikke afskrækkes fra at deltage i denne debat. Det må efter EMK artikel 10 med tilhørende praksis endvidere lægges til grund, at en miljøorganisation som Danmarks Naturfredningsforening fungerer som ”offentlighedens vagthund”, og at miljøorganisationer derfor nyder en vidtgående ret til ytringsfrihed. I afvejningen af hensynet til Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug og foreningens medlemmer må indgå, at foreningen i lighed med Danmarks Naturfredningsforening er en politisk aktør, der tegner en ikke uvæsentlig del af landbrugserhvervet, og som derfor tillige kan gøre brug af politiske virkemidler, herunder i medierne.

På den baggrund og efter en samlet afvejning finder landsretten ikke, at det kan anses for retsstridigt, at René la Cour Sell som direktør for Danmarks Naturfredningsforening som led i den offentlige debat og politiske proces om sikring af drikkevandet i forhold til landbrugets anvendelse af pesticider har udtalt sig som sket.”

Henvendelse vedrørende afgørelsen kan rettes til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, på telefon 99686447 (direkte nummer) eller 22879052 (mobiltelefon).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@ostrelandsret.dk. For ud­skrift betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Sagen har været behandlet af landsrettens 13. afdeling under journalnummer B-3972-12.

Læs hele dommen
Til top Sidst opdateret: 19-11-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk