Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sygeplejerske fundet skyldig i bl.a. forsøg på manddrab af fire patienter 
17-05-2017 

 
 

Et enigt nævningeting har den 17. maj 2017 i Østre Landsrets 11. afdeling fundet en syge­plejerske skyldig i forsøg på manddrab af fire patienter på Nykøbing Falster Syge­hus.

Tiltalte blev af et enigt nævningeting ved Retten i Nykøbing Falster fundet skyldig i bl.a. tre drab og et drabsforsøg på patienter, og tiltalte blev idømt fængsel på livstid.

Landsretten har i meget væsentligt omfang tiltrådt byrettens bevisbedømmelse og begrundel­sen herfor, herunder at det er tiltalte, der har indgivet de pågældende patienter morfin og Stesolid (diazepam), og at dette ikke er sket i behandlingsmæssig eller smertelindrende henseende eller ved en fejl. Sagen har for landsretten været forelagt Retslægerådet. Ifølge Retslægerådets erklæring kan dødsårsagen for de tre afdøde patienter ikke anses for entydigt klarlagt. Landsretten har efter en samlet vurdering af de lægelige oplys­ninger og bevisførelsen i øvrigt ikke fundet fornødent sikkert grundlag for at fastslå, at de tre afdøde patienter er døde som følge af tiltaltes indgivelse af morfin og diazepam, men at den af tiltalte ind­givne mængde af morfin i hvert fald kan have været en medvirkende dødsårsag. Tiltalte er derfor frifundet for manddrab efter straffelovens § 237 i forhold til disse tre patienter.

Henset til mængden af morfin, tiltaltes kendskab til patienternes svagelige tilstand og tiltaltes sygeplejefaglige viden om virkning, dosering og farligheden af morfin, har samtlige nævninger og dommere fundet det godtgjort, at tiltalte har indset muligheden for, at de pågældende patienter ville dø som følge af hendes handlinger, og at tiltalte, da hun foretog handlingerne, har accepteret denne mulige følge. Tiltalte er derfor fundet skyldig i forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, for så vidt angår disse tre patienter.

Nævningetinget har i øvrigt stadfæstet byrettens kendelse om skyldspørgsmålet, her­under for så vidt angår et yderligere tilfælde af forsøg på manddrab af en patient.

Landsretten skal herefter tage stilling navnlig til strafudmålingen. Der forventes afsagt dom i sagen den 18. maj 2017.

Sagen behandles i landsrettens 11. afdeling under sagsnummer S-1867-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (99 68 65 34 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestre­lands­ret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 17-05-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk