Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

08 nov 2022

Retten i Kolding

Flagning med USA’s flag

47-årig mand fra Kolding dømt i landsretten for flagning på sin bopæl med USA’s flag. Sagen rejste spørgsmål, om det efter loven er strafbart at flage med fremmed nationalflag i denne situation

Sagsnummer: 1967/2021

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 110 c, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationalflag, idet tiltalte den 9. april 2018 på sin bopæl havde flaget med USA’s nationalflag (”Stars and Stripes”).

Tiltalte ville frifindes.

Retten i Koldings dom

Retten frifandt tiltalte med følgende begrundelse:

”Det lægges til grund, at der gennem en længere periode blev flaget med det amerikanske flag i flagstangen på tiltaltes ejendom (…), herunder også den 9. april 2018. Tiltalte har forklaret, at flagningen skete, fordi sæsonen for træf for amerikanerbiler officielt begynder den 15. marts, og at det første træf finder sted i april. Det lægges efter tiltaltes forklaring endvidere til grund, at han efter anmodning fra politiet sænkede det amerikanske flag og overgav det til de fremmødte politiassistenter.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte den 9. april 2018 flagede med det amerikanske flag. (…)

Tiltalen er rejst i medfør af straffelovens § 110 c, stk. 1, hvorefter "den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år."

Selve forbuddet mod at flage med fremmede nationers flag fremgår af bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915, om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag, idet det fremgår, at "i Tilslutning til de gældende Bestemmelser, jfr. kgl. Resolution af 7de Juli 1854, bekendtgjort ved Justitsministeriets Cirkulære af 2den August 1854, forbydes det her i Landet af hejse andet Flag end Dannebrog, ligesom det forbydes under aaben Himmel, samt i Gæstgiverier, Beværtninger og andre offentligt tilgængelige Lokaler at benytte Krigsførende Magters Flag, være sig til Udsmykning eller paa anden Maade."

Der er i bekendtgørelsen givet undtagelser, herunder kan personer flage med andre nationers flag efter tilladelse. Det anføres videre, at overtrædelse af bekendtgørelsen straffes efter "Lov Nr. 200 af 9de September 1914, Tillæg til almindelig borgerlig Straffelov af 10de Februar 1866."

Det fremgår af straffelovens § 1, at der kun kan pålægges straf for "et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må sidestilles med et sådant".

Forbuddet mod flagning med andre nationers flag fremgår ikke af ordlyden i straffelovens § 110 c, stk. 1. Set i forhold til den konkrete tiltale, findes det ikke godtgjort, at der med hjemmel i bestemmelsen er grundlag for at forbyde flagning på privat grund med et flag tilhørende en allieret nation.

Bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 2015 er udstedt i tilslutning til Kongelig resolution af 7. juli 1854, og har som sådan ikke hjemmel i lov.

Der er i to offentliggjorte domme, henholdsvis U 1934 1042 H og U 1997.353 Ø, taget stilling til en tiltale om overtrædelse af bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915. I begge domme blev tiltalte fundet skyldig.

I "Festskrift til Mads Bryde Andersen", 2018, side 739 ff., har højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, med afsæt i dagspressens omtale af en tidligere flagning med det amerikanske flag i 2017, beskrevet blandt andet hjemmelsspørgsmålet samt stemmeafgivningen i den ovenfor nævnte højesteretsafgørelse af 5. oktober 1934 (side 750 ff.). Det fremgår, at der i Højesteret var tale om en 5 - 4 afgørelse, hvor mindretallet ikke fandt, at der var den nødvendige lovhjemmel til at straffe. Flertallet fandt, at den kongelige resolution af 1833 måtte sidestilles med en lov, samt at straffelovens bestemmelse omfattede handlinger i fredstid, som ville kunne skade den danske stats forhold til fremmede magter, herunder flagning med fremmede nationers flag.

Under hensyn til, at bekendtgørelsen angiver at være udstedt med hjemmel i den kongelige anordning, at forbuddet mod flagning med fremmed nations flag ikke findes at være et forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger samt mindretallets betragtninger i Højesterets afgørelse af 5. oktober (…), findes der ikke ved straffelovens 110 c, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 2015, grundlag for at pålægge tiltalte straf, hvorfor tiltalte frifindes.”

Sagen var en bødesag, der blev behandlet af én dommer.

Anklagemyndigheden ankede dommen til Vestre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 10. november 2021.

Vestre Landsrets dom

Ved dom af 7. november 2022 i sag V.L. S-2452-21 nåede Vestre Landsret med dommerstemmerne 2-1 frem til, at tiltalte var skyldig.

Se Vestre Landsrets hjemmeside: https://www.domstol.dk/vestrelandsret/aktuelt/2022/11/flagning-med-det-amerikanske-flag/