Gå til sidens indhold

Retten i Herning

27 aug 2021

Retten i Herning

12 års fængsel for manddrab

En 39-årig mand er d.d. ved Retten i Herning fundet skyldig i at have dræbt en 51-årig bekendt med flere knivstik. Gerningsmandens 49-årige veninde blev frifundet for ikke at have hjulpet den 51-årige, da han var i livsfare

Den 39-årige tiltalte (T1) blev ved et enigt nævningeting fundet skyldig i at have dræbt den 51-årige mand i hans hjem i juli 2020, hvor T1 havde opsøgt ham for at få narkotika. Retten fandt det bevist, at T1 under et skænderi stak den 51-årige med flere knivstik, hvoraf to af stikkene var dræbende.

T1, der er af iransk herkomst, blev desuden udvist for bestandig.

T1 havde erkendt at have tilført den 51-årige de skader, som havde medført den 51-åriges død og forklarede, at han havde handlet i nødværge, da den 51-årige havde taget en soft gun pistol, som T1 troede var en ægte pistol, frem.

Retten lagde til grund, at den 51-årige døde som følge af overskæring af halsen og stik i brystet med kniv, og at samtlige læsioner var påført, mens den 51-årige levede.  

Retten anførte i begrundelsen for dommen, at det efter omfanget af skaderne må have stået klart for T1, at den 51-årige ville dø af knivstikkene, og at T1 havde det fornødne forsæt til at slå ham ihjel.

På baggrund af T1’s egen forklaring lagde retten til grund, at der var en uoverensstemmelse mellem T1 og den 51-årige om betaling af narkotika, og at T1 selv henvendte sig hjemme hos den 51-årige for at løse uoverensstemmelsen og for at købe narkotika.

T1 forklarede, at han så en pistol i den 51-årige hånd, hvorefter han løb ud i køkkenet, hvor han fandt en stor kniv. Retten lagde efter T1’s forklaring til grund, at han befandt sig umiddelbart ved en terrassedør, og at han – da han løb til og fra køkkenet - passerede tæt forbi indgangsdøren til boligen. Retten lagde derfor til grund, at det var muligt for T1 at forlade boligen igennem en af de to udgange, og at han i stedet valgte at gå ind i stuen, hvor den 51-årige fortsat befandt sig.

Da det var muligt for T1 at forlade boligen og derved at undgå at blive konfronteret med den 51-årige, fandt retten ikke, at knivstikkene var nødvendige for at modstå eller afværge et angreb mod T1 på det tidspunkt, da tiltalte påbegyndte sit angreb mod den 51-årige.

Efter T1’s egen forklaring fandt retten det bevist, at T1 påførte den 51-årige yderligere dødelige læsioner med kniven, efter at han var kommet ned at ligge, og imens T1 sad ovenpå ham.

Samtlige nævninger og dommere var på denne baggrund enige om, at knivstikkene ikke var nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb, og at knivstikkene gik åbenbart ud over, hvad der var forsvarligt. Knivstikkene kunne derfor ikke anses for foretaget i nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1. Overskridelsen af grænserne for lovligt nødværge kunne heller ikke anses for rimeligt begrundet i skræk eller ophidselse hos T1, og straffelovens § 13, stk. 2, kunne derfor heller ikke føre til straffrihed for ham.

Den 49-årige kvinde (T2) var tiltalt for uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, at have undladt efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare.

Retten lagde efter T2’s forklaring til grund, at hun kom til stede i den 51-åriges hjem kort tid efter, at T1 var ankommet, og mens den 51-årige stadig var i live.

Retten lagde videre til grund som ubestridt, at T2 ikke forsøgte at hjælpe den 51-årige.

Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte T2’s forklaring, hvorefter T1, der umiddelbart forinden havde tilført den 51-årige de dræbende knivstik, stod og viftede med en pistol, mens han bad hende om at blive siddende i en stol. T1 var ude af sig selv og påvirket af stoffer. For at kunne hjælpe den 51-årige, ville det kræve, at T2 handlede mod T1’s ordre og inden for ganske få minutter, inden den 51-årige afgik ved døden. Retten fandt, at T2 under disse omstændigheder havde grund til at frygte for sit eget liv, hvis hun ikke gjorde, som T1 sagde.

På denne baggrund stemte samtlige nævninger og dommere for at frifinde T2 for dette forhold.

De tiltalte blev tillige dømt for nogle mindre tyveri- og hæleriforhold.

T1 blev straffet med fængsel i 12 år og udvist med indrejseforbud for bestandig

Stemmeafgivning vedrørende T1

Der blev afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 14 år
Der blev afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 13 år
Der blev afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år.
Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

Samtlige nævninger og dommere var enige om, at T1 skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

T2 blev straffet med fængsel i 60 dage

Straffen omfattede tillige en betinget dom på 30 dages fængsel.

Stemmeafgivning vedrørende T2

Der blev afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 måneder.
Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 60 dage.
Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

Sagen har rettens sags nr. SS 99-436/2021