25 mar 2021

Retten i Herning

Herning retskreds - Autoriseret bobestyrer

Hermed opslås en stilling som autoriseret bobestyrer ved Retten I Herning til besættelse snarest muligt.

Hermed opslås en stilling som autoriseret bobestyrer ved Retten I Herning til besættelse snarest muligt.

Opslaget sker i henhold til dødsboskiftelovens § 11, jf. bobestyrerbekendtgørelsen og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere, som indeholder en beskrivelse af de kriterier, der lægges til grund ved antagelsen.

Stillingen som bobestyrer er personlig og kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobestyrer er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Det kan desuden tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Ansøgere opfordres til at redegøre for, hvorledes sagsbehandlingen agtes tilrettelagt, herunder i relation til uddelegering af rutiner til kontorpersonale med henblik på at udføre arbejdet så hurtigt og billigt som muligt som forudsat ved indførelsen af bobestyrerordningen.

Autorisation meddeles for en periode på 10 år.

Det bemærkes, at autorisationen eventuelt kan opslås ledig eller ophøre tidligere, jf. bobestyrerbekendtgørelsens § 2, stk. 5.

Autorisation meddeles af Civilstyrelsen efter indstilling fra præsidenten ved Retten i Herning og Vestre Landsret. Ansøgningerne vil af Civilstyrelsen bl.a. blive forelagt Advokatrådet med henblik på en eventuel udtalelse efter, at Civilstyrelsen fra den indstillede ansøger har indhentet samtykke til indhentelse af oplysninger.

Ansøgningsfrist

Frist for modtagelse af ansøgning er den 1. maj 2021.

Ansøgning indsendes til

Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning