Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 jan 2021

Retten i Herning

Dagbøder for uagtsomt manddrab

44-årig kvinde idømt 20 dagbøder på hver 400 kr. og betinget frakendelse af førerretten for uagtsomt manddrab på Skjernvej

Sagsnummer: SS 5023/2020

Ved en dom afsagt af en uenig domsmandsret den 22. december 2020 blev en kvinde på 44 år – i det følgende A – idømt 20 dagbøder på hver 400 kr. og betinget frakendelse af førerretten for uagtsomt manddrab på en mand – i det følgende B – i forbindelse med et færdselsuheld på Skjernvej, Herning.

A, der kom kørende ad Skjernvej mod nord, var tiltalt for at have foretaget svingning til venstre mod Hovedgaden, hvorved der skete sammenstød med en motorcyklist, som kom kørende ad Skjernvej mod syd, med dødsfald og betydelig materiel skade til følge. A var derudover tiltalte for uagtsomt manddrab ved i forbindelse med uheldet at have været årsag til, at B døde af de tilføjede kvæstelser. Tiltalte nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab, men erkendte sig skyldig i vigepligtsforseelsen.

Der blev under sagen dokumenteret en erklæring udarbejdet af en bilinspektør. Heraf fremgik, at hastigheden på motorcyklen ført af B på kollisionstidspunktet var mellem 103 og 123 km/t med 113 km/t, som den mest sandsynlige hastighed. Dertil fremgik, at bilen ført af A havde en hastighed på mellem 5 og 15 km km/t med 10 km/t som den mest sandsynlige. På spørgsmål fra A’s forsvarer havde bilinspektøren i en supplerende erklæring oplyst, at det ikke kunne konstateres om motorcyklens kørelys havde været tændt, idet forlygten var blevet knust i forbindelse med ulykken og pæren ikke var blevet fundet.

To af de voterende fandt A skyldig som beskrevet i anklageskriftet og bemærkede, at A ikke havde været i stand til at forklare, om hun havde holdt stille i venstresvingsbanen og orienteret sig mod nord inden hun påbegyndte svingning. Dertil blev der lagt vægt på, at der var gode oversigtsforhold. De to voterende fandt, at den væsentligste årsag til ulykken havde været, at A uden nogen påviselig grund hertil overså motorcyklen. Selvom B havde ført motorcyklen med en betydeligt højere hastighed end de tilladte 80 km/t og selvom det var uklart, om motorcyklens kørelys var tændt, fandt de to voterende, at A havde udvist en så betydelig grad af uagtsomhed, at hun var skyldig i uagtsomt at have forvoldt B’s død.

En voterende fandt, at motorcyklens hastighed kombineret med usikkerheden om, hvorvidt motorcyklens kørelys var tændt, gjorde det overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at A var skyldig i at have handlet med en sådan grad af uagtsomhed, at hun skulle straffes for uagtsomt manddrab. Denne voterende stemte således for at frifinde tiltalte for forholdet. Tiltalte blev fundet skyldig efter stemmeflertallet.

Straffen blev fastsat til 20 dagbøder på hver 400 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at denne straf er den normale straf, der fastsættes for uagtsomt manddrab i trafikken, når der ikke foreligger skærpende omstændigheder. Derudover blev A idømt en betinget frakendelse af førerretten. A modtog dommen.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 22. december 2020.