Gå til sidens indhold

Retten i Herning

02 nov 2020

Retten i Herning

Fildeling

Afvisning af sag angående påstået fildeling

Retten i Herning har ved dom afsagt den 17. september 2020 afvist en civil retssag, hvori Copyright Management Services Ltd. havde indstævnet en person for ulovligt at have downloadet og set filmen ”Flaskepost fra P”.

Copyright Management Ltd. – i det følgende CMS - anlagde den 29. juli 2019 sag mod en person A med påstand om betaling af 7.500 kr. Sagen drejede sig om, at A ifølge CMS den 15. oktober 2017 havde downloadet Zentropa filmen ”Flaskepost fra P”, som havde haft dansk biografpremiere den 3. marts 2016. CMS havde sporet sig frem til, at A havde downloadet filmen ved brug af programmet MaverickMonitor, som er et engelsk program, der mod betaling overvåger og identificerer datatrafik, herunder IP-adresser i hele verden. Det var af teleudbyderen blevet oplyst, at de pågældende IP-adresser var anvendt af A på det anførte tidspunkt. Under forhandlingen i retten bestred A, at han havde downloadet filmen, og han havde heller ikke nogen erindring om, hvad han havde foretaget sig den pågældende dag og henviste til, at det lå flere år tilbage i tiden.

Et af hovedspørgsmålene var, om CMS overhovedet havde ret til at anlægge sagen under hensyn til, at rettighederne til filmen tilkom Zentropa og ikke CMS. Østre Landsret havde i 3 tilsvarende ophavsretlige sager angående fildeling afvist, at CMS havde haft ret til selv at anlægge sagerne på vegne af filmselskaberne. For at dokumentere sin søgsmålsret fremlagde CMS en erklæring af 5. maj 2020 tiltrådt af både CMS og Zentropa, hvoraf det fremgik, at CMS på vegne af Zentropa havde ret til at retsforfølge krænkelser af ophavsretten. Herudover henviste CMS til en e-mailkorrespondance mellem CMS og Zentropas direktør. Under forhandlingen forklarede Zentropas direktør B, at der tidligere havde været en skriftlig aftale mellem Zentropa og CMS, men at han ikke huskede indholdet nærmere.

Retten i Herning afviste sagen med følgende begrundelse:

”CMS har under sagen gjort gældende, at A er ansvarlig for ulovlig fildeling af filmen ”Flaskepost fra P”, og at han derfor i henhold til ophavsretslovens § 83, stk. 1, skal betale et vederlag på 7.500 kr. til sagsøgeren som forurettet. Østre Landsret har ved 3 domme af 8. april 2020, hvoraf den ene er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2020.2014, i sager om download og deling af ophavsretligt beskyttede film fastslået, at CMS ikke havde søgsmålskompetence til i eget navn at føre sagerne på vegne af rettighedshaverne, hvorfor sagerne blev afvist fra behandling.

…. Spørgsmålet er, om det kan lægges til grund, at Zentropa Administration ApS har videreoverdraget denne påtaleret til CMS, således at CMS kan indtale kravet i eget navn.

CMS har under sagen oplyst, at der ikke som i de sager, der er henvist til ovenfor, på tidspunktet for stævningens indlevering forelå en skriftlig aftale om overdragelse af påtaleretten imellem parterne. B forklarede imidlertid i sin vidneforklaring, at der havde været en skriftlig aftale, som han ikke kunne redegøre nærmere for. Retten kan på baggrund af forklaringerne ikke med sikkerhed fastslå, om der har været en skriftlig aftale. Når der henses til, at der i de tilsvarende sager, som er refereret ovenfor, forelå skriftlige aftaler, som ikke godtgjorde, at CMS havde påtaleret, finder retten, at det skærper CMS´ beviskrav til, at påtaleretten var overdraget til CMS.

CMS har henvist til en e-mailkorrespondance den 1. og 2. november 2016 mellem CMS´ advokat …, og Zentropa Administrations ApS direktør B. Korrespondancen er gengivet ovenfor og godtgør efter rettens vurdering ikke, at påtaleretten er blevet overdraget.

På den baggrund, og da den erklæring, som CMS og Zentropa Administration ApS - efter sagsanlægget - afgav den 5. maj 2020, ikke kan tillægges betydning for søgsmålskompetencen, finder retten, at sagen skal afvises fra domstolene.”

Sagsøgeren har anket dommen til Vestre Landsret. 

Der har ved retten verseret et meget stort antal tilsvarende sager angående påstået ulovlig fildeling. Alle sager er nu afgjort eller hævet.

BS-33753/2019-HER