Gå til sidens indhold

Retten i Herning

03 dec 2020

Retten i Herning

Skattesag om udbetaling fra andelsselskabs andelshaverkonti

Dom i skattesag om, hvornår udbetalinger fra et andelsselskabs andelshaverkonti, skal anses for sket og den deraf følgende skattepligt i forhold til den enkelte udbetaling indtrådt for andelshaveren

Retten har den 17. november 2020 afsagt dom i en sag mellem et en landmand og Skatteministeriet.

Der har medvirket 3 juridiske dommere ved sagens afgørelse.

Landmanden producerede overvejende slagtesvin, som blev leveret til et andelsselskab (Danish Crown), der driver slagteri. Landmanden var som følge af sine svineleverancer andelshaver i andelsselskabet. I kraft heraf fik han med tiden opbygget et indestående på en såkaldt i andelshaverkonto. Det fremgår af vedtægterne for andelsselskabet, hvornår andelshaverne har ret til at få udbetalt indeståender på den form for konto. Det fremgår blandt andet af vedtægterne, at udbetalinger fra andelshaverkontoen sker, når andelshaveren har meldt sig ud. Leveringsstop ligestilles med udmeldelse. Indeståendet skal opgøres ved udgangen af det regnskabsår, i hvilket medlemskabet ophører. Det herved fremkomne beløb udbetales årligt med 1/5. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer repræsentantskabet i andelsselskabet hvert år beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage udbetaling til selskabets bestående medlemmer – forudsat og i det omfang, det anses forsvarligt i det forhold til selskabets kreditorer.

Landmanden gik konkurs den 15. juli 2016. Hverken han eller konkursboet leverede herefter svin til andelsselskabet. I forbindelse med konkursen ønskede han at få en gældssanering. Mulighederne herfor afhang blandt andet af, hvornår indeståendet på hans andelshaverkonto skulle beskattes.

Da konkursbehandlingen nærmede sig sin afslutning, bad landmanden SKAT om at afgive en bindende forhåndsbesked om, at skattepligten af indeståendet på landmandens andelshaverkonto indtrådte senest på tidspunktet for første deludbetaling, som var i oktober 2017.

SKAT besvarede spørgsmålet med et ”Nej” med henvisning til, at beskatning først skal ske på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til at foretage en udbetaling af en del af andelshaverkontoen.

Landmanden klagede over dette svar på anmodningen om bindende forhåndsbesked til Landsskatteretten, der ved afgørelse truffet den 4. oktober 2019 stadfæstede SKATs afgørelse.

Landsskatteretten anførte, at de enkelte rateudbetalinger i henhold til retserhvervelsesprincippet skattemæssigt skal periodiseres til de indkomstår, hvori repræsentantskabet træffer beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage den pågældende udbetaling.

Landmanden klagede over Landsskatterettens afgørelse ved at anlægge sag mod Skatteministeriet ved retten.

Retten når i sin dom til samme resultat som Landsskatteretten, hvis afgørelse derfor stadfæstes. Retten henviser til den samme begrundelse, som Landsskatteretten har givet. Supplerende anfører retten, at andelsselskabets samlede indestående på samtlige andelshaverkonti indgår i andelsselskabets egenkapital i henhold til dets vedtægter. Beslutning om at foretage udbetaling fra andelshaverkontoen træffes årligt af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen og ud fra en reel vurdering af andelsselskabets økonomiske forhold. Det kan hverken anses for en formalitet, at repræsentantskabet tiltræder bestyrelsens indstilling, eller at bestyrelsen hvert år indstiller, at udbetaling skal ske.

Sagens nummer: BS -251/2020-HER