Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

23 mar 2022

Retten i Glostrup

Våbenbesiddelse under verserende bandekonflikt

Tre mænd på nu 23 år, 30 år og 33 år dømt for besiddelse af våben under en verserende konflikt mellem Bandidos MC og NNV-gruppen i 2021

Sagsnummer: 5894/2021

Sagen kort fortalt

På baggrund af et tip foretog politiet den 19. januar 2021 ransagning hos en nu 30-årig mand i en kolonihave i Ishøj. Under ransagningen fandt politiet en omdannet gas- og signalpistol og en maskinpistol, begge med magasin og tilhørende ammunition. Våb­nene blev fundet i en kasse under en presenning ved siden af kolonihave­huset. En våb­enteknisk undersøgelse viste efterfølgende, at begge våben var funk­tions­dygtige.

På den 30-årige mands telefon fandt politiet en Snapchatvideo af en pistol med et løst ma­ga­sin med ammunition. Videoen, der var optaget den 16. januar 2021 i en bil, var påsat teksten ”Rykker­holdet”.

Politiets efterforskning, herunder telefonaflytninger i en anden sag, afdækkede, at den 30-årige mand den 16. januar 2021 havde haft flere telefonsamtaler med en nu 33-årig mand fra rockergruppen Bandidos MC. I samtalerne bad den 33-årige mand den 30-årige om at tage ”den der” omme bag huset og køre til Rødovre, hvor et andet medlem af Bandidos MC var ”i panik”, fordi han havde set en fremmed person ved sin bopæl. Den 30-årige var herefter kørt til Rødovre i en bil, som efter politiets opfattelse blev kørt af den nu 23-årige mand, der var ejer af bilen. Den 33-årige mand kørte samtidig selv mod Rødovre.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de tre mænd for i forening at have været i be­siddelse af begge våben i perioden fra den 16. januar 2021 til den 19. januar 2021 under særligt skærpende omstændigheder, herunder på offentligt tilgængeligt sted. Anklagemyndig­heden påstod, at våbenbesiddelsen var sket som led i en verserende bandekonflikt mellem Bandidos MC og NNV-Gruppen, hvilket kan medføre, at straffen kan for­højes med indtil det dobbelte efter bestemmelsen i straffelovens § 81 a.

Den 23-årige mand blev herudover tiltalt for at have været i besiddelse af ikke under 842 gram hash, 73 gram MDMA, 56 gram kokain og 13 gram ketamin med henblik på videre­over­dragelse. Stof­ferne blev under fundet en ransagning hos den 23-årige.

Anklagemyndigheden nedlagde under sagen også påstand om, at den 33-årige mand skulle meddeles forbud mod at opholde sig i et område i Rødovre Kommune og på andre nærmere an­givne adresser, hvor Bandidos MC har tilholdssteder.

Den 30-årige mand erkendte sig skyldig i besiddelsen af begge våben, men ikke i for­ening med de to andre mænd. Han gjorde desuden gældende, at maskinpistolen ikke var besiddet under særligt skærpende omstændigheder.

Den 23-årige erkendte, at han havde været i besiddelse af de fundne stoffer, dog alene med hen­blik på delvis videreoverdragelse. Han nægtede sig skyldig i våbenbesiddelse.

Den 33-årige nægtede sig skyldig i våbenbesiddelse og protesterede imod opholds­forbud­det.

Alle tre mænd har været varetægtsfængslet under sagen.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at de tre mænd i forening havde været i besid­delse af pistolen med tilhørende ammunition i bilen den 16. januar 2021, men at kun den 30-årige og den 33-årige havde været i besiddelse af pistolen og den tilhør­ende ammunition i kolonihaven indtil ransagningen den 19. januar 2021. Retten fandt des­uden, at kun den 30-årige havde været i besiddelse af maskinpistolen og den der­til­hørende ammunition.

Retten lagde til grund, at der på gerningstidspunktet var en verserende konflikt mellem Bandidos MC og NNV-Gruppen, og retten fandt det bevist, at den 33-åriges og den 30-åriges besiddelse af pistolen og den tilhørende ammunition havde baggrund i kon­flikt­en, jf. straffelovens § 81 a. Ret­ten fandt det derimod ik­ke bevist, at 23-åriges handling som chauffør var helt eller delvist motiveret af bande­konflikten.

Retten fandt det herudover bevist, at den 23-åriges besiddelse af euforiserende stoffer i det væsent­lige var med henblik på videreoverdragelse.

Anklagerens påstand om straf var ikke under 3 år og 6 måneders fængsel til den 23-årige, ikke under 7 års fængsel til den 30-årige og ikke under 5 år og 6 måneders fængsel til den 33-årige.  

Straffen blev på baggrund af bestemmelsen i straffelovens § 81 a fastsat til fængsel i 5 år for den 33-årige og til dels efter straffelovens § 81 a til fængsel i 6 år og 6 måneder for den 30-årige. For den 23-årige blev straf­fen fastsat til fængsel i 2 år og 9 måneder.

Retten idømte den 33-årige mand, der var medlem af Bandidos MC, forbud mod at opholde sig i en del af Rødovre Kommune og på en række kendte Bandidos­tilholdssteder. Forbuddet gælder i 6 år fra løsladelsen efter afsoning af dommen.

De dømte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

De dømte skal forblive varetægtsfængslet under en eventuel anke eller indtil afsoning af dommen kan finde sted.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 22. marts 2022.