Retten i Glostrup

09 jan 2020

Retten i Glostrup

Fødevarestyrelsen frifundet for erstatningskrav

Sagsnummer: BS 7/2019

Sagen kort fortalt

Fødevarestyrelsen tilbageholdte den 9. december 2017 i Københavns lufthavn et parti fiskeolie på 8 paller i kapselform og flydende form importeret fra USA. Kapslerne var produceret af afledt gelatine. Fødevarestyrelsen var af den opfattelse, at den danske importør manglede en attestation for gelatinekapslernes oprindelse og henviste til en dansk bekendtgørelse udstedt til gennemførelse af EU reglerne herom. Fødevarestyrelsen havde fortolket EU reglerne således, at forordningen var gældende både for rene gelatine produkter og afledte gelatine produkter. Det var imidlertid ikke muligt for importøren at få udstedt en sådan attestation fra USA, idet man her anførte, at dette ikke var påkrævet af andre EU lande, herunder Holland.

Importøren anlagde sag mod Fødevarestyrelsen med påstand om betaling af erstatning for mistet fortjeneste ved salg af de pågældende kapsler med fiskeolie.

Sagens udfald

Retten lagde ved afgørelsen til grund, at Fødevarestyrelsen ikke åbenbart og groft havde tilsidesat sine skønsbeføjelser. Der blev herved henset til, at Fødevarestyrelsen ved sin fortolkning havde støttet sig til Kommissionens hjemmeside og en udtalelse fra Kommissionen i forbindelse med et ekspertgruppemøde for veterinær grænsekontrol. Det fremgik endvidere, at reglerne blev fortolket forskelligt i medlemslandene. Fødevarestyrelsen blev på denne baggrund frifundet.

Importøren skal endvidere betale sagens omkostninger.

Der deltog 3 dommere i afgørelsen af sagen, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 9. januar 2020.